VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2004 vp

VaVM 17/2004 vp - HE 124/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 124/2004 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila, valtiovarainministeriö

tulliylitarkastaja Tuula Nummela, Tullihallitus

ylitarkastaja Anna-Mari Seppälä, Verohallitus

sähkökaupan johtaja Pekka Salomaa, Sähköenergialiitto SENER ry edustaen myös Energia-alan Keskusliitto ry Finenergyä

Kirjallisen lausunnon ovat toimittaneet.

 • Keskuskauppakamari
 • Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Gasum Oy ja Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole asiaan huomauttamista.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin sähkön ja kaasun kansainvälisen kaupan arvonlisäverotusta koskevan Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämät muutokset.

Sähköä ja maakaasuverkon kautta toimitettavaa kaasua verotettaisiin ostajan sijaintimaassa taikka sähkön tai kaasun kulutusmaassa. Tavaroiden yhteisökauppa- ja vientisäännöksiä ei sovellettaisi sähkön ja maakaasuverkossa siirrettävän kaasun myyntiin. Näiden hyödykkeiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta vapautettaisiin arvonlisäverosta. Pääsyn tarjoamista sähkö- ja maakaasuverkkoon, niissä tapahtuvaa sähkön ja kaasun siirtoa sekä muita näihin toimiin välittömästi liittyviä palveluja verotettaisiin pääsääntöisesti ostajan sijaintimaassa. Jos ostajan kotipaikka on jäsenvaltiossa ja hän ei ole elinkeinonharjoittaja, verotus tapahtuisi Suomessa, jos myyjä on sijoittautunut tänne.

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin tehtäisiin edellä mainituista arvonlisäverolain muutoksista johtuvat muutokset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Esko Kiviranta /kesk (osittain)
 • Eero Lämsä /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​