VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2006 vp

VaVM 17/2006 vp - HE 117/2006 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 117/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Ilkka Lahti, Verohallitus

johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Keskuskauppakamari ja valtiovarainministeriö ovat antaneet asiassa kirjallisen lausuntonsa. Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia siten, että asunto-osakeyhtiön osakkeille ja määrätyn huoneiston hallintaan oikeuttaville osakkeille määriteltäisiin muiden arvopapereiden tapaan vertailuarvo. Vertailuarvoa käytettäisiin poistamatta olevan hankintamenon sijasta mainittuja osakkeita omistavan yrityksen nettovarallisuuden määrää laskettaessa silloin, kun yrityksen muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopaperien yhteenlaskettu vertailuarvo on niiden yhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa suurempi.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2006 hankittujen huoneisto-osakkeiden vertailuarvona pidettäisiin vuodelle 2005 varallisuusverolain nojalla vahvistettua verotusarvoa. Vertailuarvoa noudatettaisiin lisäksi perintö- ja lahjaverolakiin sisältyvää yrityksen sukupolvenvaihdosta koskevaa huojennussäännöstä sovellettaessa.

Vuonna 2006 tai sen jälkeen hankitun huoneisto-osakkeen arvona pidettäisiin poistamatta olevaa hankintamenoa.

Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi metsämaan, maatalousmaan ja muun maatilatalouden maan määritelmät, jotka nykyisin sisältyvät metsäveroasetukseen.

Metsänhoitoyhdistyksistä annettua lakia muutettaisiin siten, että lakiin sisältyvä viittaussäännös metsäveroasetuksessa tarkoitettuun metsämaahan muutettaisiin viittaukseksi varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin, jonne metsämaan määritelmä siirtyisi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Varojen arvostamisesta verotuksessa annettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa. Metsänhoitoyhdistyksistä annettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esityksessä on kysymys kumotun varallisuusverolain tilalle säädetyn varojen arvostamista koskevan lain eräiden yksityiskohtien tarkistamisesta. Keskeisin ehdotus koskee yrityksen nettovarallisuuden laskennassa noudatettavia huoneisto-osakkeiden arvostamisperusteita. Esityksellä on sen vuoksi vaikutusta välillisesti nettovarallisuuteen pohjautuvaan yritystulon jakoon pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin.

Hallitus esittää lisäksi metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä ja metsäveroasetuksen kumoamisesta aiheutuvia teknisluonteisia lisäyksiä ja tarkennuksia arvostamislakiin. Näitä ovat ennen kaikkea metsämaan, maatalousmaan ja muun maatilatalouden maan määritelmät, jotka siirrettäisiin metsäveroasetuksesta arvostamislakiin. Valiokunnalla ei ole huomautettavaa esitykseen tältä osin.

Seuraavassa käsitellään yksinomaan huoneisto-osakkeiden verokohtelua.

Huoneisto-osakkeiden arvovertailu

Esityksen tarkoituksena on korjata yritysten omistamien huoneisto-osakkeiden osalta se puute, joka jäi lakiin ensi käsittelyn yhteydessä. Silloin jouduttiin luopumaan varallisuusverolaissa omaksutusta periaatteesta, jonka mukaan myös yritysten muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien huoneisto-osakkeiden eli asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden arvovertailu oli mahdollinen. Luopumisen taustalla olivat yksinomaan painavat hallinnolliset syyt, eivät fiskaaliset tai veropoliittiset perusteet. Muutoksen arvioitiin alentavan noin 2 500 yrityksen nettovarallisuutta, pääosin vähäisessä määrin, mutta yksittäistapauksissa merkittävästikin. Eduskunta edellytti sen vuoksi jo tuolloin, että hallitus selvittää muutoksen vaikutuksia yritysten tasavertaisen kohtelun näkökulmasta ja ryhtyy tarvittaessa toimiin asiassa.

Arvovertailu tulee nyt mahdolliseksi niiden osakkeiden osalta, jotka on hankittu ennen tämän vuoden alkua. Vertailuarvoksi esitetään vuoden 2005 verotusarvoa, jota on tarkoitus tarkistaa kiinteistöjen verotusarvojen nousun perusteella. Tänä vuonna tai sitä myöhemmin hankittujen osakkeiden arvostus suoritettaisiin sitä vastoin aina poistamattomaan hankintamenoon ilman vastaavanlaista arvovertailua.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna. Ensinnäkin se poistaa ne yritystulon pääomatulo-osuutta alentavat vaikutukset, jotka olisivat aiheutuneet arvovertailusta luopumisen vuoksi huoneisto-osakkeita omistaville yrityksille. Lisäksi uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa jo vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa, jolloin varallisuusverolakiin pohjautuvista arvostamisperusteista voidaan siirtyä suoraan muutetun arvostamislain mukaisiin perusteisiin. Verovelvollisille ei siis ehtisi syntyä etuuden menetyksiä.

Valiokunta katsoo lisäksi, ettei vertailuarvona käytettävää vuoden 2005 verotusarvoa ole perusteltua sitoa indeksiin eikä arvovertailua ulottaa tämän vuoden alun jälkeen hankittuihin huoneisto-osakkeisiin.

Sopivan indeksin löytäminen on osoittautunut ensinnäkin vaikeaksi. Useimmat asiantuntijakuulemisessa ehdotetuista indekseistä, kuten kuluttajahintaindeksi, johtaisivat nopeasti korkeampaan arvostamistasoon kuin suoraan omistettujen kiinteistöjen verotusarvojen nousu, joka on ollut varsin hidasta myös viime vuosina. Aliarvostuksesta päädyttäisiin siis helposti yliarvostukseen, mitä ei sitäkään voida pitää perusteltuna verovelvollisten yhdenvertaisuuden kannalta. Valiokunta pitää riittävänä hallituksen omaksumaa kantaa, jonka mukaan vuoden 2005 verotusarvoa tarkistetaan kiinteistöjen verotusarvojen keskimääräistä nousua vastaavasti.

Arvovertailulla ei olisi puolestaan käytännön merkitystä tämän vuoden alun jälkeen hankituille huoneisto-osakkeille, koska niiden poistamaton hankintameno tulee yleensä ylittämään vertailuarvon varsin pitkään. Arvovertailulla olisi siten käytännön merkitystä vasta vuosikymmenten päästä. Vertailuarvon määrääminen ei olisi myöskään hallinnon kannalta järkevää, koska se edellyttäisi laajamittaista verotusarvojen laskentaa ja tiedonkeruuta yksin tätä tarkoitusta varten.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Esko Kiviranta /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​