VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2008 vp

VaVM 17/2008 vp - HE 160/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta (HE 160/2008 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Minna Upola, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

Kirjallisen lausunnon ovat asiassa antaneet Suomen Kuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettua lakia. Pienet ja keskisuuret yritykset voisivat tehdä verotuksessa korotetut poistot myös vuosina 2009—2011 tekemiensä käyttöomaisuusinvestointien hankintamenoista. Käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtävän poiston enimmäismäärä kolmena ensimmäisenä verovuonna olisi säännönmukainen poisto korotettuna 50 prosentilla. Huojennuksen soveltamisala pysyisi pääosin ennallaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä pienten ja keskisuurten yritysten määrittelyä koskevin vähäisin tarkennuksin.

2 a §. Pieni ja keskisuuri yritys

Lakiesityksellä jatketaan voimassa olevaa erityislakia myös vuosina 2009—2011 tehtäviin investointeihin. Lain soveltamisedellytykset pysyisivät muutoin ennallaan. Tämä koskee myös pienten ja keskisuurten yritysten määrittelyä. Edellytyksenä olisi siten mm. se, että yrityksen liikevaihto on enintään 20 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa.

Esityksen perustelutekstissä on mainittu epähuomiossa yhteisön ns. ryhmäspoikkeusasetuksen 1 liitteen 2 artiklassa säädetyt liikevaihdon ja taseen enimmäismäärät 50 ja 43 miljoonaa euroa. Jottei tästä aiheutuisi epäselvyyttä, valiokunta esittää 2 a §:n 3 kohtaan täsmennystä, joka sulkee pois tämän mahdollisuuden.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 a §:n 3 kohta muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosesitys
2 a §

Pieni ja keskisuuri yritys

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) joka täyttää tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) liitteeseen I sisältyvät, muut kuin 2 artiklassa tarkoitetut pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.

_______________

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr (osittain)
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • vjäs. Hanna-Leena Hemming /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen