VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2002 vp

VaVM 18/2002 vp - HE 168/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 168/2002 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Antero Toivainen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Erkki Laanterä, Verohallitus

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto on antanut lisäksi asiassa kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi marraskuussa 2001 tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle mallisopimukselle. Sopimus sisältää määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä omaan verolainsäädäntöönsä perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennusta verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään. Lisäksi sopimuksessa on muun muassa syrjintäkieltoa ja verotustietojen vaihtoa koskevia määräyksiä.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Hallituksen esitykseen sisältyvän verosopimuksen voimaansaattamislain 2 §:n mukaan lain täytäntöönpanosta voidaan antaa tarkempia säännöksiä tasavallan presidentin asetuksella. Säätämiskäytäntö on vakiintunut uuden perustuslain myötä sellaiseksi, että täytäntööpanoa koskevat tarkemmat säännökset annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valiokunta ehdottaa 2 §:ään tätä koskevaa muutosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001 Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 2 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus
2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas (osittain)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos  Maarit Pekkanen