VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2012 vp

VaVM 18/2012 vp - HE 75/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 75/2012 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja Verohallinto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brunein kanssa kesäkuussa 2012 veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojen vaihtamista koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä tällaisten tietojen vaihtamisesta.

Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksen sisältämä sopimus koskee verotustietojen vaihtoa sopijapuolten viranomaisten välillä. Se perustuu OECD:n malliverosopimuksille, ja siihen tähdänneet neuvottelut on käyty pohjoismaisena yhteistyönä. Sopimus on jatkoa Suomen usean muun verokeitaaksi luokitellun valtion kanssa tekemille tietojenvaihtosopimuksille. Sen tarkoituksena on parantaa viranomaisten mahdollisuuksia saada tietoja Suomessa verovelvollisten henkilöiden sijoituksista ja tuloista toisen sopimusvaltion alueella. Sopimus antaa viranomaisille nimenomaisen oikeuden pyytää tarpeellisia tietoja mm. verojen määräämiseksi, verosaatavien perimiseksi tai veroasioiden tutkintaa tai syytteeseenpanoa varten. Se mahdollistaa myös viranomaisten läsnäolon ja tutkinnan toisessa maassa. Sopimus on selvä edistysaskel, vaikka tietojensaanti edellyttää aina viranomaisen yksilöityä pyyntöä. Verottajalla on kuitenkin nykyisin aiempaa paremmat mahdollisuudet saada tietoa kansainvälistä sijoitustoimintaa harjoittavista henkilöistä, kun luottolaitosten ja ulkomaisten pankkien täällä olevien sivukonttoreiden vertailutietotarkastukset tulivat mahdollisiksi vuoden 2011 alusta.

Valiokunta pitää kehitystä monessa suhteessa myönteisenä ja hyödyllisenä mm. Verohallinnon riskianalyysitoiminnalle. Lopullisena tavoitteena tulee kuitenkin olla verotustietojen automaattinen vaihto.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr
 • Raija Vahasalo /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen