VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2002 vp

VaVM 19/2002 vp - HE 169/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 169/2002 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Antero Toivainen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Erkki Laanterä, Verohallitus

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto on antanut lisäksi asiassa kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi vuonna 1973 tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat sopimuksen piiriin kuuluvia veroja, toimivaltaisen viranomaisen määritelmää, osingon ja koron verottamista sekä kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmää. Pöytäkirja tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Suomen ja Marokon väliseen verosopimukseen esitetään vain välttämättömäksi osoittautuneita muutoksia. Suomella olisi ollut valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarve laajempaan uudistukseen mm. eläkkeiden verotusoikeuden jakoon liittyvien kysymysten vuoksi. Marokon sopimus on ainoa Suomen solmimista verosopimuksista, joissa myös julkisten eläkkeiden verotusoikeus on yksinomaan asuinvaltiolla.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Marokkoon kohdistuu lisääntyvää kiinnostusta suomalaisten muuttokohteena ja mahdollisena uutena asuinvaltiona. Maan sijainti lähellä Espanjaa antaa mahdollisuuden muihinkin tosiasiallisiin asumisjärjestelyihin. Valiokunta pitää näistä syistä tärkeänä sitä, että maiden välisiä verosopimusneuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian uuden ja ajanmukaisen verosopimuksen aikaan saamiseksi.

Voimaansaattamislain 2 §

Hallituksen esitykseen sisältyvän verosopimuksen voimaansaattamislain 2 §:n mukaan lain täytäntööpanosta voidaan antaa tarkempia säännöksiä tasavallan presidentin asetuksella. Säätämiskäytäntö on vakiintunut uuden perustuslain myötä sellaiseksi, että täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat säännökset annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valiokunta ehdottaa 2 §:ään tätä koskevaa muutosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy ne Suomen tasavallan ja Marokon kuningaskunnan välillä tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta Rabatissa 1 päivänä lokakuuta 2001 allekirjoitetun pöytäkirjan määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen ja

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 2 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus
2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd (osittain)
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk (osittain)
 • vjäs. Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen