VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2012 vp

VaVM 19/2012 vp - HE 91/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 91/2012 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

yli-insinööri Jukka Saarinen, työ- ja elinkeinoministeriö

energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus

yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman, Akava ry

johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

veroasiantuntija Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry

yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry

pääekonomisti Minna Punakallio, Veronmaksajain keskusliitto

Kirjallisen lausunnon on antanut

 • ympäristöministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia siten, että energiaverotuksen painopistettä siirrettäisiin vähäpäästöisyyteen kannustavaksi korottamalla lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- että työkonepolttoaineiden veron hiilidioksidiosuutta. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin nykyisestä 30 eurosta 35 euroon. Muutos toteutettaisiin käytännössä tuottoneutraalisti siten, että samalla alennettaisiin energiasisältöveron osuutta 7,70 eurosta 6,65 euroon megawattitunnilta. Maakaasusta kannettaisiin alennettua energiasisältöveroa 4,45 euroa megawattitunnilta vuoden 2014 loppuun.

Lämmityspolttoaineista turpeen verotukseen ei ehdoteta muutoksia.

Lisäksi ehdotetaan, että kaupallisen vesiliikenteen polttoaineiden verottomuus laajennettaisiin koskemaan myös maakaasua ja kivihiiltä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esitys on jatkoa ja hienosäätöä vuonna 2010 toteutetulle ja vuoden 2011 alusta voimaan tulleelle mittavalle energiaverouudistukselle. Energiaverotuksessa siirryttiin tuolloin ympäristölähtökohtiin perustuvaan, aiempaa neutraalimpaan ja mahdollisimman johdonmukaiseen veromalliin, joka kattaa niin liikenne- kuin lämmityspolttoaineetkin.

Käsiteltävä esitys koskee nyt vain lämmityspolttoaineita, ja sen yksinomaisena tarkoituksena on parantaa veromallin ympäristöohjaavuutta, ei lisätä verotuloja. Muutos olisi siis verotuottoneutraali, ja se toteutettaisiin korottamalla hiilidioksidipäästöihin perustuvaa veron osuutta ja alentamalla vastaavasti polttoaineen energiasisältöveroa.

Muutos olisi maltillinen myös tasoltaan: hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nousisi 30 eurosta 35 euroon. Energiasisältövero laskisi vastaavasti 7,70 eurosta 6,65 euroon megawattitunnilta. Muutoksia ei ehdoteta sähkön, turpeen, biokaasun eikä kiinteiden biomassojen verotukseen. Yhdistetyn tuotannon sekä bioperäisten nestemäisten lämmityspolttoaineiden verotuksen rakenne säilyisi myös ennallaan.Valiokunta pitää ehdotusta ympäristötavoitteiden kannalta perusteltuna ja mitoitukseltaan hyväksyttävänä. Se nostaa eniten kivihiilen verotasoa ja jonkin verran kevyen ja raskaan polttoöljyn verotasoa. Lisäksi se keventää hieman maakaasun verotusta ja parantaa näin maakaasun kilpailuasemaa kivihiileen nähden. Kokonaisuutena painopisteen muutos parantaa vähähiilisten polttoaineiden, uusiutuvan energian ja yhdistetyn tuotannon asemaa.

Muutoksella ei arvioida olevan käytännössä myöskään tulonjakovaikutuksia, koska kustannusvaikutukset ovat vähäisiä ja lämmitystavan perusteella erisuuntaisia. Esitys on siten myös tältä osin hyväksyttävä.

Valiokunta pitää kaupallisen alusliikenteen verottomuutta koskevaa täydennystä niin ikään perusteltuna.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​