VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2013 vp

VaVM 19/2013 vp - HE 86/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 86/2013 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Anders Colliander, valtiovarainministeriö

johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja Veronmaksajain Keskusliitto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Panaman kanssa marraskuussa 2012 veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojen vaihtamista koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä tällaisten tietojen vaihtamisesta.

Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksen sisältämä sopimus koskee verotustietojen vaihtoa sopijapuolten viranomaisten välillä. Se perustuu OECD:n malliverosopimuksille, ja siihen tähdänneet neuvottelut on käyty pohjoismaisena yhteistyönä. Sopimus on jatkoa Suomen usean muun valtion kanssa tekemille tietojenvaihtosopimuksille. Sen tarkoituksena on parantaa viranomaisten mahdollisuuksia saada tietoja Suomessa verovelvollisten henkilöiden sijoituksista ja tuloista toisen sopimusvaltion alueella. Valiokunta pitää tietojenvaihtoa koskevan sopimusverkoston laajennusta sinänsä edistysaskeleena, vaikka tietojensaanti edellyttää vielä viranomaisen yksilöityä pyyntöä. Verottajalla on kuitenkin nykyisin aiempaa paremmat mahdollisuudet saada tietoa kansainvälistä sijoitustoimintaa harjoittavista henkilöistä, kun luottolaitosten ja ulkomaisten pankkien täällä olevien sivukonttoreiden vertailutietotarkastukset tulivat mahdollisiksi vuoden 2011 alusta. Lopullisena tavoitteena tulee kuitenkin olla verotustietojen automaattinen vaihto. Vaateet veroparatiisialueita kohtaan ovat kasvamassa myös tässä suhteessa erityisesti Yhdysvaltojen FATCA-lainsäädännön myötä (The Foreign Account Tax Compliance Act).

Valiokunta korostaa lisäksi sitä, että viranomaisten tulee myös käyttää aktiivisesti hyväksi mahdollisuutta hankkia tarpeellisia tietoja sopimuksen perusteella. Tämä on mahdollista niin verojen määräämiseksi, verosaatavien perimiseksi kuin veroasioiden tutkintaa tai syytteeseenpanoa varten.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mikaela Nylander /r (osittain)
 • Heli Paasio /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​