VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2014 vp

VaVM 2/2014 vp - HE 23/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä huhtikuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 23/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Markus Teräväinen ja ylitarkastaja Petri Holopainen, valtiovarainministeriö

veroyliasiamies Timo Räbinä, Verohallinto

osastonjohtaja Juha Kenraali, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia ja polttoainemaksusta annettua lakia muutettaviksi siten, että valtion edun valvonta Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa verotuksessa siirrettäisiin Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköltä Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehelle. Samalla autoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Verohallinnon tehtävänä olevaa autoverotuksen yleistä johtamista ja valvontaa koskeva säännös poistettaisiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Risto Kalliorinne /vas
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sirpa Paatero /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​