VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2006 vp

VaVM 20/2006 vp - HE 123/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 123/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Arto Eno, valtiovarainministeriö

Lisäksi jaosto on saanut kirjallisen lausunnon valtion eläkerahastolta sekä yhteisen kirjallisen lausunnon Julkisten hyvinvointipalvelujen liitto JHL ry:ltä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ltä ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:ltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettavaksi siten, että valtion eläkerahastosta valtion talousarvioon tehtävän siirron määrä olisi valtion eläkerahastosta annetussa laissa säädetystä 40 prosentista poiketen myös vuonna 2007 enintään 40 prosenttia valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvasta eläkemenosta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valtiovarainvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Hallituksen esitys tukee valtion eläkerahastointia lisäämällä eläkerahaston varoja. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valtiovarainvaliokunta on aiemmin mietinnössään VaVM 7/2006 vp puoltanut valtion eläkerahastosta valtion talousarvioon tehtävän siirron määrän alentamista vuonna 2006 säädetystä 40 prosentista enintään 40 prosenttiin valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvasta eläkemenosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Timo Kalli /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Mari Nuutila