VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2011 vp

VaVM 20/2011 vp - HE 118/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 118/2011 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntija

Verojaostossa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Anders Colliander, valtiovarainministeriö

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja Verohallinto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Bahrainin kanssa lokakuussa 2011 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojen vaihtamista koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä tällaisten tietojen vaihtamisesta.

Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksen sisältämä sopimus koskee verotustietojen vaihtoa sopijapuolten viranomaisten välillä. Se perustuu OECD:n malliverosopimuksille, ja siihen tähdänneet neuvottelut on käyty pohjoismaisena yhteistyönä. Sopimus on jatkoa Suomen usean muun verokeitaaksi luokitellun valtion kanssa tekemille tietojenvaihtosopimuksille. Sen tarkoituksena on parantaa viranomaisten mahdollisuuksia saada tietoja Suomessa verovelvollisten henkilöiden sijoituksista ja tuloista toisen sopimusvaltion alueella. Suomen ja muiden Pohjoismaiden lisäksi myös monet muut OECD-maat ovat tehneet tai pyrkivät tekemään vastaavanlaisia sopimuksia haitallisen verokilpailun hillitsemiseksi. Sopimus antaa viranomaisille nimenomaisen oikeuden pyytää tarpeellisia tietoja mm. verojen määräämiseksi, verosaatavien perimiseksi tai veroasioiden tutkintaa tai syytteeseenpanoa varten. Se mahdollistaa myös viranomaisten läsnäolon ja tutkinnan toisessa maassa. Sopimus on selvä edistysaskel, vaikka tietojensaanti edellyttää aina viranomaisen yksilöityä pyyntöä. Verottajalla on kuitenkin nykyisin aiempaa paremmat mahdollisuudet saada tietoa kansainvälistä sijoitustoimintaa harjoittavista henkilöistä, kun luottolaitosten ja ulkomaisten pankkien täällä olevien sivukonttoreiden vertailutietotarkastukset tulivat mahdollisiksi tämän vuoden alusta. Luottolaitoksiin voidaan siis kohdistaa nykyisin verotarkastus yksinomaan siinä tarkoituksessa, että sillä kerätään tietoja kolmannen osapuolen verotusta varten. Tämä tiedonhankintakeino on ollut tuloksekas mm. Ruotsissa, jossa kansainvälisten tietopyyntöjen perusteella tehtyjen maksuunpanojen välittömät ja välilliset verovaikutukset ovat olleet huomattavat.Vertailutietotarkastuksia koskeva muutos tehtiin nimenomaan harmaan talouden haittojen kitkemiseksi. Tarkastuksilla saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää mm. verottajan riskianalyysitoiminnassa kansainvälisen veronkierron havaitsemiseksi. Valiokunta tukee tätä toimintaa. Harmaan talouden torjumiseksi ja myönteisten taloudellisten verovaikutusten aikaansaamiseksi on tärkeää, että verottaja käyttää sillä olevia tiedonhankintakeinoja tehokkaasti ja hankkii valvontatietoja aktiivisesti myös ulkomailta. Tavoiteltavaa on, että tietojenvaihto saadaan avoimuuden lisääntyessä aikanaan automaattiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Raimo Piirainen /sd
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen