VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp

VaVM 20/2012 vp - HE 94/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta (HE 94/2012 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Terhi Hellsten, Verohallinto

yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman, Akava ry

johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari

lakimies Timo von Boehm, Kirkkohallitus

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

veroasiantuntija Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto

johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry

yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

johtaja Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto

Kirjallisen lausunnon on antanut

 • Finanssialan Keskusliitto.

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015. Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä enintään kahtena verovuotena kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Enimmäismäärän korotus koskisi uusia vuosina 2013—2015 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä.

Samalla verovuosina 2009 ja 2010 sovellettu laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistosta kumottaisiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 alusta. Uutta ehdotettua lakia sovellettaisiin verovuosilta 2013—2015 toimitettavissa verotuksissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esitys on yksi hallituksen kehysriihessä päättämistä kasvun tukemiseksi tarkoitetuista verotuksellisista toimenpiteistä. Se antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä kaksinkertaiset poistot tuotannollisessa toiminnassa vuosina 2013— 2015 käyttöön otettavien uusien rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintamenoista. Tavanomaisen poiston ylittävä määrä saadaan vähentää sinä verovuotena, jona rakennus, kone tai laite on otettu käyttöön ja sitä seuraavana vuonna. Poisto-oikeutta ei ole, jos hankintamenosta on jo tehty poisto kehitysalueella tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain nojalla.

Poisto-oikeus perustuisi uuteen lakiin, joka vastaa sisällöltään vuosina 2009 ja 2010 sovellettua ja nyt kumottavaksi esitettyä lakia. Tämä helpottaa lain käyttöönottoa ja siihen liittyvää neuvontaa, koska aiempaa verotus- ja oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa myös nyt. Tämä puoltaa lain rajauksia, joita muutoin on pidetty valiokunnan asiantuntijakuulemisessa osin perusteettoman tiukkoina. Lakien samansisältöisyyttä puoltaa myös se, että komissio on pitänyt aiempaan lakiin sisältyviä toimenpiteitä luonteeltaan yleisinä. Uudesta laista ei tarvitsisi siten tehdä valtiontuki-ilmoitusta, ja laki voisi tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Valiokunta puoltaa lakiehdotusta edellä esitetyillä perusteilla. Vaikka Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT on pitänyt korotettujen poistojen arvoa yrityksille parhaimmillaankin vain vähäisenä, se voi tarjota joissakin tapauksissa kuitenkin riittävän investointikannusteen. Esityksessä on arvioitu, että korotetut poisto-oikeudet pienentävät verotuottoa vuonna 2013 noin 20 milj. euroa ja vuosina 2014 ja 2015 noin 40 milj. euroa kumpanakin vuonna. Arviot on tehty aiemman lain toteutumatietojen perusteella. Yritysten kannalta kysymys on korkosäästöstä, jonka syntyy korotettujen poistojen verotusta lykkäävästä vaikutuksesta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok (osittain)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk (osittain)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen