VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2005 vp

VaVM 21/2005 vp - HE 85/2004 vp

Tarkistettu versio .2.0

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta (HE 85/2004 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Risto Sakki, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Leila Himanka, Verohallitus

Kirjallisen lausunnot ovat toimittaneet Gramex ry, Kopiosto ry ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin käyttöalan laajentuessa sopimuslisensseihin perustuvien korvausten verottomuutta laajennettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen jälkeen, kun tekijänoikeuslakia koskevat muutokset on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä eräin vähäisin muutoksin.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on tehdä arvonlisäverolakiin ne säännösmuutokset, joihin tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta annettu hallituksen esitys HE 28/2004 vp antaa aiheen.

Eduskunta on hyväksynyt tekijänoikeuslakia koskeneen hallituksen esityksen muutettuna 5.10.2005 (EV 100/2005 vp). Lakiesityksestä poistettiin mm. siinä ollut 25 i §:n 2 momentti.

Nyt käsiteltävänä olevassa arvonlisäverolain muutosesityksessä viitataan muun ohessa poistettuun lainkohtaan. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi, että arvonlisäverolain 45 §:n 3 momentista poistetaan siinä oleva viittaus tekijänoikeuslain 25 i §:ään. Esitys voidaan muutoin hyväksyä hallituksen esittämässä muodossa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 45 §:n 3 momentti muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
45 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veroa ei myöskään suoriteta tekijänoikeuslakiin perustuvan oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saadusta korvauksesta tekijänoikeuslain (poist.) 26, 26 a, 26 i tai 47 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, kun korvauksen saajana on tekijänoikeuden haltijoita edustava järjestö tai korvaus saadaan tällaiselta järjestöltä.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk (osittain)
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Eero Lämsä /kesk (osittain)
 • Maija Rask /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Pia Viitanen /sd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen