VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2008 vp

VaVM 21/2008 vp - HE 159/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta (HE 159/2008 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Soili Sinisalo, Verohallitus

toimitusjohtaja Hannu Marttila, Gramex ry

varatoimitusjohtaja Juha-Pekka Timonen, Kopiosto ry

talousjohtaja Petri Kauste, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Kirjallisen lausunnon on asiassa antanut opetusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saamista tekijänkorvauksista olisi suoritettava arvonlisäveroa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Heli Paasio /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​