VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2011 vp

VaVM 21/2011 vp - HE 129/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta (HE 129/2011 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntija

Verojaostossa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Energiaintensiivisen teollisuuden vuotuista energiaverojen palautusta kasvatettaisiin noin 120 miljoonalla eurolla alentamalla palautuksen kynnysarvoa 3,7 prosentista 0,5 prosenttiin. Palautukseen olisi oikeutettu energiaintensiivinen yritys, jonka energiatuotteista maksamien valmisteverojen yhteenlaskettu määrä on enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Biopolttoöljy lisättäisiin palautuksen piiriin kuuluviin energiatuotteisiin. Lisäksi tehtäisiin eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Valiokunta katsoo, että hallituksen on syytä seurata energiaveron palautuksen omavastuuosuuden vaikutusta eräiden toimialojen kilpailuolosuhteisiin.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr
 • Raimo Piirainen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Ammattimainen kasvihuoneviljely rinnastetaan energiaintensiiviseen teollisuuteen. Käytännössä vain muutama kasvihuone pääsee palautuksen piiriin, koska veronpalautuksena maksetaan vain 50 000 euroa ylittävä osuus.

Hallitus arvioi, että energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen korottaminen toisi palautuksen piiriin arviolta 40—50 uutta yritystä. Ulkopuolelle jäisivät ennen kaikkea paljon energiaa käyttävät kasvihuone- ja puutarhaviljelijät.

Tämä tilanne ei tyydytä keskustaa millään tavalla.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena ja

että hyväksytään yksi lausuma (Vastalauseen lausumaehdotus).

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa energiaveron palautuksen omavastuuosuuden vaikutusta kasvihuone- ja puutarhayrittäjien kohdalla ja ryhtyy kiireellisesti riittäviin toimenpiteisiin energiakustannusten leikkaamiseksi myös heidän osaltaan.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

 • Mika Lintilä /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Markku Rossi /kesk