VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2007 vp

VaVM 22/2007 vp - HE 131/2007 vp HE 156/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2007 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 131/2007 vp).

Lisäksi eduskunta on 27 päivänä marraskuuta 2007 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan edellä mainittua hallituksen esitystä täydentävän esityksen (HE 156/2007 vp).

Valiokunta on käsittelyt esitykset yhdessä ja antaa niistä yhteisen mietinnön.

Lisätalousarvioaloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä eduskunnan 8 päivänä marraskuuta 2007 valiokuntaan lähettämät lisätalousarvioaloitteet

LTA 24/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen korkeimman oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen 25.10.21

LTA 25/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen 25.10.22

LTA 26/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen ali-, hovi- ja hallinto-oikeuksien sekä vakuutusoikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen 25.10.23

LTA 27/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen syyttäjien määrärahoihin 25.60.21

LTA 28/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin 26.75.21

LTA 29/2007 vp Markus Mustajärvi /vas  Määrärahan osoittaminen Lapin kriisikuntien ja Kemijärven kaupungin harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen 26.97.34

LTA 30/2007 vp Päivi Räsänen /kd  Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin  26.97.34

LTA 31/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen 26.97.34

LTA 32/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen nuoren metsän hoitotöihin, energiapuun korjuuseen ja haketukseen sekä metsänuudistamiseen 30.60.44

LTA 33/2007 vp Kari Kärkkäinen /kd ym. Määrärahan osoittaminen Sorsakoskentien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Leppävirralla 31.24.21

LTA 34/2007 vp Lyly Rajala /kok  Määrärahan osoittaminen Kuusamontien eli valtatien 20 perusparannuksen jatkamiseen uuden Ylikiimingin tien risteykseen asti 31.24.21

LTA 35/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen perustienpitoon 31.24.21

LTA 36/2007 vp Kari Kärkkäinen /kd ym. Määrärahan osoittaminen rautateiden päällysrakenteiden uusimiseen 31.40.21

LTA 37/2007 vp Timo Soini /ps ym. Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon 31.40.21

LTA 38/2007 vp Timo Soini /ps  Määrärahan osoittaminen kunnille susivaarasta aiheutuneiden ylimääräisten koululaiskuljetuskustannusten korvaamiseen 31.60.63

LTA 39/2007 vp Raija Vahasalo /kok  Määrärahan osoittaminen starttirahaan Uudellamaalla 34.06.51

LTA 40/2007 vp Bjarne Kallis /kd ym. Valtionvelan nettokuoletusten vähentäminen 37.01.94

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu asiayhteyden mukaisesti kaikissa valtiovarainvaliokunnan jaostoissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunnan saaman tiedon mukaan osa lisätalousarvioesityksen määrärahalisäyksistä, kuten poliisitoimelle Schengen-tietojärjestelmästä aiheutuvat menot, on ollut tiedossa jo varsinaista budjettia laadittaessa.

Suomen perustuslain 84 §:n 1 momentin mukaan valtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion perustelut. Pykälän perustelujen mukaan talousarvion tulisi sisältää täysimääräisesti arviot kaikkiin tiedossa oleviin vuotuisiin tuloihin ja määrärahat kaikkiin tiedossa oleviin menoihin.

Valiokunta korostaa, että perustuslain velvoite on otettava budjetoinnissa huomioon. Valiokunta katsoo, että täydellisyysperiaatteen noudattamatta jättäminen rajoittaa myös eduskunnan perustuslain mukaista budjettivaltaa.

Yksityiskohtaiset perustelut

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 26

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

97 Avustukset kunnille

34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha)

Momentille esitetään 3,5 miljoonan euron lisäystä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien avustamiseksi ja 1 miljoonan euron lisäystä Tuusulan kunnalle Jokelan koulukeskuksen ampumisvälikohtauksesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin. Momentin määräraha nousee nyt yhteensä 19 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna oli 28,5 miljoonaa euroa.

Vaikka kuntien talous koko maan tasolla on parantunut, niin negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä pysyi tilinpäätöstietojen mukaan vielä varsin korkealla tasolla (79 kuntaa) vuonna 2006. Vuosikatteen negatiivisuus on edelleen tyypillistä asukasluvultaan keskimääräistä pienemmille, erityisesti alle 6 000 asukkaan kunnille, joista 61 on negatiivisen vuosikatteen kuntia. Lisäksi 236 kunnassa lainakanta kasvoi yhteensä noin 630 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna.

Kuluvana vuonna kuntien harkinnanvaraisia rahoitusavustushakemuksia tuli 143 kunnalta yhteensä 141 miljoonan euron edestä. Ministeriö valmistelee parhaillaan jakopäätöstä ja ennakoi, että avustusta myönnetään jaettavissa olevalla määrärahalla noin 50 kunnalle.

Valiokunta korostaa, että kuntatalouden eriytymiskehitys, avustuksen kytkeminen tiukemmin kunnan rakenteiden ja palvelutuotannon uudistamisprosesseihin sekä määrärahan osittainen käyttö rakennemuutospaikkakuntien tukemiseen edellyttävät määrärahan korottamista enemmän kuin mitä lisätalousarviossa on esitetty.

Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa.

Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000 euroa.

(2. kappale kuten HE 131/2007 vp)

(3. kappale kuten HE 156/2007 vp)

Pääluokka 28

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)

Euroopan unionille suoritettavan maksun alennusta on tarkistettu EU:n seitsemännen lisätalousarvion pohjalta. Alunperin vähennettäväksi aiottu 98 000 000 euroa on osoittautunut valtiovarainministeriöltä saadun tiedon mukaan liian suureksi. Tämän johdosta momentille lisätään 30 000 000 euroa.

Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentilta vähennetään 68 000 000 euroa.

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

40 Kala-, riista- ja porotalous

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille esitetään 800 000 euron lisämäärärahaa. Lisäys nostaa määrärahatason 3,1 miljoonaan euroon 2,3 miljoonasta eurosta, joka on ollut tasona useita vuosia. Momentin määrärahaa saa käyttää mm. maasuurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen sekä näiden ja merihylkeiden aiheuttamien vahinkojen estämiseen.

Petoeläinten aiheuttamat vahinkokertymät eivät seuraa johdonmukaisesti petoeläinkannan kehitystä, siksi vahinkojen etukäteisarviointi on hankalaa. Etenkin ahmavahinkojen kasvua joidenkin pohjoisten paliskuntien alueella on ollut mahdotonta ennakoida.

Porovahingot kasvanevat yli 4 400 yksilöön kuluvana vuonna, kun viime vuonna vastaava luku oli noin 3 300. Tämä tarkoittaa noin 3 miljoonan euron vahingonkorvausta pelkästään porotaloudelle.

Suden, karhun ja ilveksen aiheuttamia vahinkoja pystytään poronhoitoalueella vähentämään metsästyksellä, mutta ahmakanta ei hitaan lisääntymiskykynsä ja suhteellisen vähälukuisen kantansa vuoksi kestä verotusta. Lisäksi suurpedot ovat EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltuja lajeja. Vaikka EU:n komission väitteet Suomen toimimisesta metsästyksen luontodirektiivin velvoitteiden vastaisesti pääosin kumottiin, laajamittaiseen suurpetojen metsästyksen lisäämiseen ei voida ryhtyä kasvaneiden vahinkojen vähentämiseksi.

Valiokunta pitää hyvänä, että maa- ja metsätalousministeriö selvittää mahdolliset toimenpiteet suurpetojen poroille aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi sekä poikkeuksellisen suurten ahmavahinkojen syyt. Toimenpiteet eivät kuitenkaan helpota tämän hetken tilannetta.

Valiokunta pitää määrärahaa riittämättömänä ja lisää momentille 330 000 euroa.

Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentille myönnetään lisäystä 1 130 000 euroa.

(2. kappale kuten HE 131/2007 vp)

Pääluokka 31

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

24 Tiehallinto

21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille ehdotetaan 2,9 miljoonan euron lisäystä, josta on tarkoitus osoittaa 2,5 miljoonaa euroa kevyen liikenteen turvallisuutta parantaviin hankkeisiin. Esitetty rahoitus liittyy edellisellä hallituskaudella aloitettuun teemahankkeeseen, jolla parannetaan koulumatkojen olosuhteita maaseututaajamissa. Teemahankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 30 miljoonaa euroa, mistä on toistaiseksi rahoitettu noin puolet.

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen on tärkeää ja perusteltua mm. koulumatkojen ja liikenteen turvallisuuden prantamiseksi sekä myös lasten ja aikuisten arkiliikunnan ja omaehtoisen liikkumisen lisäämiseksi. Tehtyjen selvitysten mukaan kevyen liikenteen väylien nykyinen rakentamistarve on noin 5 000 km, mutta kuntien ja Tiehallinnon yhteisrahoituksella niitä voidaan rakentaa vuosittain vain noin 100 km.

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa myös ns. alueellisilla investoinneilla. Kuluvan vuoden budjetissa alueellisiin investointeihin osoitettiin vain noin 15 miljoonaa euroa, mikä on vajaat puolet vuoden 2006 määrärahatasosta. Alueellisia investointitarpeita on runsaasti kaikissa tiepiireissä, mutta niistä voidaan vuosittain toteuttaa vain muutamia.

Enontekiön kunnassa sijaitsevaan Raittijärven erämaakylään ei ole maantieyhteyttä, vaan ainoa kulkuyhteys on noin 35 km:n pituinen polku ja talvisin moottorikelkkaura. Polku sekä sille rakennetut pitkospuut ovat huonokuntoisia. Polun kunnostus on perusteltua, sillä se on tärkeä väylä Käsivarren paliskunnan poronhoitoelinkeinolle ja kylän asukkaille. Kunnostuksen kustannusarvio on 700 000 euroa.

Valiokunta lisää momentille 15 500 000 euroa, joka osoitetaan kevyen liikenteen väylien rakentamiseen sekä pienimuotoisiin alueellisiin investointeihin, jotka parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Määrärahasta rahoitetaan myös Raittijärven polun kunnostus.

Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentille myönnetään lisäystä 18 411 000 euroa.

30 Merenkulkulaitos

21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vesiväylien palvelutaso ja kunto eivät kaikilta osin vastaa vesiliikenteen vaatimuksia. Monet väylät ovat madaltuneet ja myös väylien turvalaitteissa on rakenteellisia puutteita. Väylien huonokuntoisuus heikentää liikenteen turvallisuutta. Lisäksi väylien madaltumisesta aiheutuva taloudellinen haitta on merkittävä. Jo 30 cm:n madaltuminen voi pienentää aluksen lastinottokykyä 10—15 prosenttia ja lisätä aluskäyntiä kohden kuljetuskustannuksia kymmeniä tuhansia euroja.

Vuonna 2004 valmistuneeseen liikennepoliittisen ministerityöryhmän mietintöön (LVM:n julkaisu 7/2004) sisältyi kahdeksan teemahanketta, joista yksi kohdistui meri- ja sisävesiväylien turvallisuuden parantamiseen. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 8 miljoonaa euroa. Kyseinen hanke on ainoa teemahanke, jonka toimeenpanoa ei ole vielä lainkaan aloitettu.

Valiokunta toteaa, että vesiväylien kunnossapito on välttämätöntä sekä liikenteen turvallisuuden että myös Suomen kilpailukyvyn kannalta. On siksi huolehdittava siitä, että vesiväylien kunnossapidon resursseja vahvistetaan.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että väylämaksujen kustannusvastaavuus on useina vuosina ollut yli 100 prosenttia. Ensi vuoden alusta väylämaksua on tarkoitus alentaa, jolloin ylikatteellisuutta ei arvioida enää syntyvän. Vielä kuluvana vuonna väylämaksukertymän arvioidaan kuitenkin olevan yli 10 miljoonaa euroa enemmän kuin väylämaksulla katettavat merenkulkulaitoksen kustannukset edellyttävät.

40 Ratahallintokeskus

21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille esitetään noin 2,5 miljoonan euron lisäystä, joka on tarkoitus suunnata tasoristeysten poistamiseen. Rahoitus kohdennetaan erityisesti rataosuuksilla Tornio—Kolari ja Parikkala—Joensuu olevien tasoristeysten poistoon.

Tasoristeyksiä on edelleen erittäin paljon, valtion rataverkolla niitä on noin 3 700, joista noin 750 on varustettu varoituslaittein. Myös tasoristeysonnettomuuksia tapahtuu paljon, vuosittain noin 50, mikä on suhteellisesti neljä kertaa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Tasoristeysten poistaminen on tärkeää niin liikenneturvallisuuden parantamiseksi kuin myös sujuvamman ja nopeamman junaliikenteen turvaamiseksi.

Momentille lisätään 6 500 000 euroa tasoristeysten poistamiseen.

Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentille myönnetään lisäystä 9 066 000 euroa.

79. Radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille ehdotetaan 14,8 miljoonan euron lisäystä radioverkon rakentamiseen. Hankkeelle myönnettiin jo kertaalleen tarvittava rahoitus, mutta viivästysten vuoksi määräraha peruttiin. Nyt kyseessä on jo aiemmin myönnetyn määrärahan uudelleen budjetointi.

Valiokunta on tyytyväinen, että radioverkkohankkeelle myönnetään puuttuva rahoitus ja hanke saatetaan loppuun. Uudella digitaalisella radioverkolla korvataan vanha ja huonosti toimiva analoginen liikenteenohjauksen radioverkko.

Pääluokka 35

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Ympäristöministeriö

21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnettävästä lisämäärärahasta 500 000 euroa saa käyttää rakentamiseen liittyvien taustaselvitysten ja -laskelmien tekemiseen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi.

Rakennusten energiankulutus aiheuttaa noin 30 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n asettamien tavoitteiden saavuttaminen rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi edellyttää sekä uudisrakentamisen että olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista. Rakennusten energiankulutusta alentavien ohjauskeinojen valmistelu vaatii kattavia taustaselvityksiä keinojen teknisestä toimivuudesta, vaikuttavuudesta sekä kustannustehokkaasta kohdentamisesta ja mitoittamisesta.

Valiokunta korostaa, että ympäristöpolitiikan suunnittelu, vaikuttavuuden arvioiminen ja toimeenpano edellyttävät riittävää ja oikea-aikaista tietoa päätöksenteon tueksi. Ympäristöministeriön hallinnonalalla on useita tietotarpeita, kuten tutkimukset ja selvitykset kokonaisvaltaisen ilmastopolitiikan toteuttamiseksi, Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja yleensä laajojen ympäristöpolitiikkaohjelmien tai lainsäädäntöuudistusten valmistelemiseksi.

Valiokunta pitää nyt ehdotettavaa määrärahalisäystä välttämättömänä, jotta EU:n asettamat rakennusten energiatehokkuustavoitteet saavutetaan. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämismäärärahoja valiokunta kuitenkin pitää kokonaisuudessaan riittämättöminä. Lisämääräraha on kertaluonteinen, ja odotettavissa on määrärahojen väheneminen vuonna 2008. Kehittämis- ja tutkimusmäärärahojen niukentaminen vaikeuttaa päätöksenteossa tarpeellisten selvitysten hankintaa ja toiminnan kehittämistä ympäristöministeriön hallinnonalan kaikilla sektoreilla.

Pääluokka 37

VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN

01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 54 330 000 euroa. Vähennys johtuu muiden pääluokkien menomomenteille ehdotetuista lisäyksistä.

Momentti muuttuu seuraavaksi:

Momentille myönnetään lisäystä 1 720 197 000 euroa.

YHTEENVETO

Hallituksen esitysten mukaan ehdotetaan tuloarvioihin 1 604 038 000 euron lisäystä, määrärahoihin (ilman nettokuoletuksia ja velanhallintaa) 170 489 000 euron vähennystä ja nettokuoletuksiin ja velanhallintaan 1 774 527 000 euron lisäystä.

Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio ja vuoden ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs lisätalousarvio huomioon ottaen 43 776 719 000 euroa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta osin hallituksen esitysten perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että ehdotus vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena edellä todetuin muutoksin,

että lisätalousarvioaloitteet LTA 24—40/2007 vp hylätään ja

että lisätalousarviota sovelletaan 10 päivästä joulukuuta 2007 alkaen.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd (osittain)
 • Kyösti Karjula /kesk (osittain)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd (osittain)
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Minna Sirnö /vas (osittain)
 • Pia Viitanen /sd (osittain)
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk (osittain)
 • Matti Kauppila /vas (osittain)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd (osittain)
 • Reijo Paajanen /kok (osittain)
 • Eero Reijonen /kesk (osittain)
 • Kimmo Sasi /kok (osittain)

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

valiokuntaneuvos Mari Nuutila

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

VASTALAUSE 1

Yksityiskohtaiset perustelut

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 31

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

30. Merenkulkulaitos

78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha)

Valtio on perinyt viime vuosina väylämaksuina n. 15 000 000 euroa ylikatetta. Väylämaksulain perustelujen mukaan perityt maksut tulee käyttää väylänpitoon.

Merenkulun turvallisuuteen ja toimintaedellytysten parantamiseen kohdistuvia teemahankkeita on toteutumatta suunnilleen 15 000 000 euron ylikatteen verran.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 31.30.78 otetaan lisäyksenä 15 000 000 euroa.

40. Ratahallintokeskus

21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)

Perusradanpidon merkittävin ongelma on korvausinvestointeihin ehdotettujen määrärahojen vähäisyys, joka vaikuttaa suoraan myös liikenneturvallisuuteen. Nykyinen rataverkko ei voi edelleenkään toimia tehokkaasti ja turvallisesti esitetyllä rahoitustasolla.

Lisätalousarviossa määrärahaan ehdotetaan 2 566 000 euroa lisäystä tasoristeyksien poistamiseen. Lisäyksellä voitaisiin poistaa ainoastaan noin 4—6 tasoristeystä, kun poistettavia tasoylikäytäviä on vielä noin 3 000.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 31.40.21 otetaan lisäyksenä 10 000 000 euroa erityisesti tasoristeyksien poistamiseksi.

60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Hyväksyessään kuluvan vuoden talousarvion eduskunta edellytti, että joukkoliikenteen tuki ulotetaan koskemaan myös pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun seudun joukkoliikennettä.

Myös haja-asutusalueiden joukkoliikennepalvelut vaativat sekä kehittämistä että taloudellisia resursseja. Joukkoliikennetukia puoltavat ennen kaikkea ympäristöpoliittiset ja liikenneturvallisuuteen liittyvät syyt. Lähtökohtaisena tavoitteena on, että tukien avulla lippujen hinnat halpenevat ja käyttäjämäärät kasvavat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 31.60.63 otetaan lisäyksenä 5 000 000 euroa joukkoliikennetukien korottamiseen.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

 • Matti Saarinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Pia Viitanen /sd

VASTALAUSE 2

Yleisperustelut

Verrattuna tämän vuoden varsinaiseen talousarvioon tuloveron tuottoarviota on korotettu toistuvasti lisäbudjeteissa. Toisen ja neljännen lisätalousarvion ja viimeksi mainitun täydennyksen sisältämä tuloverokertymän lisäys on 1 377 mrd. euroa. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut budjetin linjan tarkistamiseen, yksittäisiin menoeriin on tehty vain yksittäisiä vähäisempiä tarkistuksia, vaikka olisi perusteltua puuttua moniin kipeisiin ongelmiin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

Ottaen huomioon neljäs lisätalousarvioesitys ja sen täydentäminen valtionvelkaa lyhennetään vuonna 2007 noin 3,0 mrd:lla eurolla. Osoittautuukin, että hallitukselle velan lyhentäminen on oikeudenmukaisuutta tärkeämpi asia. Edes kertaluontoisiin kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin ei haluta osoittaa riittävästi varoja.

Yksityiskohtaiset perustelut

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 26

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

97. Avustukset kunnille

34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha)

Kuntien talouden tilanne on varsin vaihteleva. Useat isommatkin kunnat tarvitsevat rahoitusavustusta. Pidämme ehdotettua määrärahaa riittämättömänä tarpeet huomioon ottaen. Valiokunnassa olemme ehdottaneet 32 milj. euroa suurempaa summa kuin valiokunnan enemmistö on suostunut. Tästä summasta osoitettaisiin 10 milj. euroa lapin kriisikuntien ja Kemijärven kaupungin harkinnanvaraiseen avustamiseen.

Viite: Mustajärven LTA 29/2007 vp.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 26.97.34 otetaan lisäyksenä 32 000 000 euroa, mistä 10 000 000 euroa Lapin kriisikuntien ja Kemijärven kaupungin harkinnanvaraiseen avustamiseen.

Pääluokka 31

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

24. Tiehallinto

21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)

Vaikka valiokunnan enemmistö onkin korottanut määrärahaa, se on tarpeeseen nähden riittämätön. Silläkään määrärahatasolla ei kyetä kuromaan umpeen vajausta. Ehdotamme 10 milj. euron lisäystä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 31.24.21 otetaan lisäyksenä 10 000 000 euroa.

40. Ratahallintokeskus

21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)

Valiokunnan enemmistö on korottanut määrärahaa. Tarpeeseen nähden määräraha on senkin jälkeen riittämätön.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 31.40.21 otetaan lisäyksenä 10 000 000 euroa.

60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Määräraha on pienestä lisäyksestä huolimatta liki kolmekymmentä miljoonaa pienempi kuin toissa vuonna. Ylipäänsä hallituksen linja on osoittautunut mm. autoveron yhteydessä ja dieselveron korotuksessa joukkoliikenteen vastaiseksi, joten sinänsä ei ihmetytä, että myös palvelujen ostoon varattua määrärahaa on alennettu aiemmasta tasosta.

Ehdotamme nyt kuitenkin 10 milj. euron lisäystä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 31.60.63 otetaan lisäyksenä 10 000 000 euroa.

Pääluokka 34

TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

06. Työvoimapolitiikan toimeenpano

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 4 300 000 äkillisten rakennemuutosten tukeen tarkoitetusta rahasta. Emme pidä vähennystä perusteltuna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että momentille 34.06.51 otetaan lisäyksenä 4 300 000 euroa.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Kauppila /vas