VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2011 vp

VaVM 22/2011 vp - HE 53/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 53/2011 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

LA 42/2011 vp  Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen läh. 16.11.2011

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti talousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (TaVL 15/2011 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus

asiantuntija Kati Ruohomäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

asiantuntija Antti Kohopää, Energiateollisuus ry

ohjelmajohtaja Tapio Laakso, Greenpeace Pohjola ry

projektipäällikkö Esa Mannisenmäki, Linja-autoliitto

energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry

toimitusjohtaja Päivi Aaltonen, Suomen ElFi Oy

kuljetusasiantuntija Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

ilmastovastaava Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät ry

ryhmäpäällikkö Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry

toimitusjohtaja Jaakko Silpola, Turveteollisuusliitto ry

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Autoliitto ry
 • Autotuojat ry
 • Kauppapuutarhaliitto ry
 • Kemianteollisuus ry
 • Liikenneympäristöyhdistys ry
 • maa- ja metsätalousministeriö
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry
 • Suomen Taksiliitto
 • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Öljyalan Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Lain liitteen verotaulukkoa muutettaisiin siten, että moottoribensiinin hiilidioksidiveroa korotettaisiin 2,34 senttiä litralta ja dieselöljyn 2,65 senttiä litralta. Korotuksen suuruus olisi noin viisi prosenttia. Dieselöljyn veronkorotus tehtäisiin aikaisemmin säädetyn, vuoden 2012 alusta voimaantulevan 7,9 sentin suuruisen korotuksen lisäksi, joten dieselöljyn vero nousisi 10,55 senttiä litralta. Korotukset perustuisivat siihen, että veron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin nykyisestä 50 eurosta 60 euroon.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Polttoturpeen veroa korotettaisiin kolme euroa megawattitunnilta vuoden 2013 alusta aikaisemmin säädetyn yhden euron suuruisen korotuksen sijasta, jolloin vero nousisi nykyisestä 1,9 eurosta 4,9 euroon megawattitunnilta. Turpeen vero nousisi vuoden 2015 alusta 5,9 euroon megawattitunnilta aikaisemmin säädetyn yhden euron megawattitunnilta korotuksen perusteella.

Lisäksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että maataloudelle maksettava veronpalautus rajoitettaisiin koskemaan ainoastaan energiasisältöveroa. Palautuksen vuotuinen määrä alenisi noin 18 miljoonalla eurolla.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lakialoite

LA 42/2011 vp.

Lakialoitteessa ehdotetaan sähkön ja nestemäisten polttoaineiden valmisteveron keventämistä samanaikaisesti toisessa lakialoitteessa ehdotettua arvonlisäveron 2 prosenttiyksikön kiristämistä vastaavalla määrällä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna.

Valiokunnan muutosehdotus koskee maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia (3. lakiehdotus). Valiokunta ehdottaa, että sitä koskeva muutos tulisi voimaan vasta vuoden 2014 alusta. Muutosehdotusta on perusteltu jäljempänä erikseen.

Esityksen taustaa.

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön osa niistä liikenteen polttonesteiden ja turpeen verotusta sekä maatalouden energiaveron palautusta koskevista toimista, joista on sovittu hallitusohjelmassa.

Esityksen arvioidaan lisäävän valtion vuotuisia verotuottoja kaikkiaan noin 165 milj. euroa. Tästä pääosa, noin 125 milj. euroa, kertyisi liikenteen polttonesteiden valmisteveron korotuksesta. Turpeen veronkorotuksen osuus olisi noin 20 milj. euroa. Maataloudelle palautettava määrä alenisi taas noin 18 milj. euroa vuodessa. Lisäksi metsähakkeesta maksettavaa sähköntuotannon tukea voidaan alentaa nykyisestä, koska turpeen veronkorotus parantaa metsähakkeen kilpailukykyä.

Tavoitteet ovat paitsi fiskaalisia, myös vahvasti ympäristöperusteisia; liikenteen polttonesteiden veronkorotus kohdistuu kokonaan uudistetun veromallin mukaiseen hiilidioksidikomponenttiin, turpeen veroa korotetaan maltillisesti ja maatalouden energiaveron palautuksesta poistettaisiin polttoaineiden hiilidioksidikomponenttia vastaava osuus. Esitys jatkaa näin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää ympäristöohjausta energiaverotuksessa ja ulottaisi sen jatkossa myös maatalouteen. Lisäksi se parantaa kestävyyskriteerit täyttävien biopolttoaineiden kilpailukykyä fossiilisiin polttoaineisiin nähden ja kannustaa energian säästöön.

Valiokunta pitää esitystä yleisesti perusteltuna. Se on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on parantaa etupainotteisin toimin julkisen talouden kestävyyttä. Ehdotetut muutokset siirtäisivät lisäksi energiaverotuksen painopistettä päästökaupan ulkopuolisille aloille liikenteeseen ja maatalouteen. Tämä on tarpeen, jotta vaativa kansallinen päästövähennystavoite voidaan näiltä osin saavuttaa. Se vastaa myös hallitusohjelman linjausta siirtää verotuksen painopistettä kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta.

Turpeen verotus.

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa esitykseen siltä osin kuin se koskee turpeen verotusta. Koska siihen liittyy kuitenkin painavia ristikkäisiä intressejä, veromuutoksen vaikutuksia on tarve seurata tarkasti myös vastedes. Näin voidaan varmistua mm. siitä, ettei turve korvaudu kivihiilellä, heijastu kielteisellä tavalla kuitupuun hintaan tai ohjaa jalostuskelpoista puuta energiakäyttöön.

Energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroleikkuri.

Valiokunta ei käsittele tässä myöskään energiaintensiivisen teollisuuden ns. veroleikkuria koskevaa kysymystä. Sitä koskeva erillinen esitys (HE 129/2011 vp) on annettu vastikään eduskunnalle ja tarkoitus saattaa voimaan jo ensi vuoden alusta. Ehdotettu muutos merkitsisi käytännössä sitä, että energiaintensiivisen teollisuuden sähköstä maksama vero alenisi hallitusohjelman mukaisesti, mutta aiennetusti, EU-säännösten sallimalle vähimmäisverotasolle. Esitys on osa työmarkkinajärjestöjen sopimaa ns. raamisopimusta.

Maatalouden energiaverojen palautus.

Valiokunta on puoltanut edellä hallituksen esitystä myös siltä osin kuin se koskee maatalouden energiaverojen palautuksiin liittyvää muutosta. Tarkoitus on, että palautus ei koskisi jatkossa enää hiilidioksidiveron osuutta vaan pelkästään energiasisältöveroa. Muutos koskisi maataloudessa ja kasvihuoneissa käytettyä kevyttä ja raskasta polttoöljyä sekä biopolttoöljyä. Palautusjärjestelmä säilyisi muutoin ennallaan.

Hallitus on sopinut raamisopimuksen yhteydessä myös toimenpiteistä maatalouden kannattavuuden ja työllistämisen varmistamiseksi. Sen on katsottu edellyttävän mm., että energiaverojen palautusperusteisiin ehdotettu muutos tulisi voimaan vasta 1.1.2014.

Valiokunta pitää ehdotusta perusteltuna. Se antaisi maatalousyrittäjille aikaa sopeutua muutokseen ja loisi eri osapuolille oikeusvarmuutta. Lisäksi ratkaisu kohtelisi kaikkia tiloja ja maan eri alueita tasapuolisesti ja parantaisi erityisesti aktiiviviljelijöiden toimintamahdollisuuksia.

Valiokunta ehdottaa edellä olevan perusteella, että 3. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 1 momenttiin lisätään nimenomainen voimaantuloaika 1.1.2014. Lakia sovellettaisiin siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, biopolttoöljyyn sekä sähköön, joka käytetään lain voimaantulon jälkeen.

Dieselöljyn verotaso.

Koska dieselöljyn verotaso nousee myös ja pääosin viime vuonna hyväksytyn energiaverouudistuksen (1399/2010) johdosta, valiokunta käsittelee kysymystä seuraavassa lyhyesti vielä erikseen. Tämä ei anna kuitenkaan aihetta muuttaa esityksen sisältöä.

Dieselautojen verotus
Henkilöautot.

Dieselöljyn verotasoon kohdistuu kaksi yhtä aikaa voimaan tulevaa muutosta: viime vuoden energiaverouudistuksessa jo hyväksytty korotus 7,9 snt/l sekä nyt ehdotettu korotus 2,65 snt/l, jotka molemmat tulisivat voimaan ensi vuoden alusta. Dieselöljyn vero nousisi näin 1.1.2012 yhteensä 10,55 snt/l.

Aiempi korotus ei lisää kuitenkaan henkilöautojen keskimääräisiä vuotuisia käyttökustannuksia, koska se kompensoidaan alentamalla samaan aikaan henkilöautojen käyttövoimaveroa noin 18 prosenttia nykyisestäKompensaatio tehtiin, koska energiaverouudistus oli päätetty toteuttaa liikennepolttonesteiden osalta tuottoneutraalisti. Sen tavoitteena oli tältä osin siis vain uudistaa verorakenne ympäristöperusteiseksi, ei korottaa verotasoja. Veromallin lähtökohtana oli bensiinin verotaso, joka pidettiin ennallaan ja jonka perusteella muiden liikennepolttonesteiden verotasot määriteltiin. .

Dieselautoilta perittäisiin edelleen käyttövoimaveroa, koska sillä tasapainotetaan moottoribensiinin ja dieselöljyn välistä veroeroa henkilöautoilla. Ero on selvä dieselöljyn hyväksi, tällä hetkellä yli 26 snt/l ja ensi vuoden alusta vielä noin 18 snt/l.

Veroero johtuu siitä, että viime vuonna päätetty korotus kohdistui vain dieselöljyn hiilidioksidiveroon. Veromallin toista osaa, polttoaineen energiasisällön perusteella määräytyvää energiasisältöveroa ei sen sijaan korotettu lainkaan, koska se olisi nostanut liiaksi kuljetusalan ja teollisuuden kustannuksiaUuden veromallin mukainen täysi verotaso olisi ollut peräti 70 snt/l. . Energiasisältövero jätettiin siis ennalleen 36,4 snt/l, ja hiilidioksidiveroa koskeva korotus 7,9 snt/l päätettiin saattaa voimaan edellä todetuin tavoin 1.1.2012, jolloin veron määrä olisi siis 44,3 snt/l.

Nyt ehdotetut uudet veronkorotukset — bensiinin osalta 2,34 snt/l ja dieselöljyn osalta 2,65 snt/l — nostaisivat liikenteen polttonesteiden veroa noin viisi prosenttia edellä kuvatusta ensi vuoden alun tasosta. Fossiilisen bensiinin hinta nousisi siten arvonlisäveron osuus mukaan luettuna 2,88 snt/l ja dieselöljyn hinta 3,26 snt/l. Nämä korotukset kasvattaisivat vuotuisia käyttömenoja bensiinikäyttöisillä henkilöautoilla keskimäärin 38 euroa ja dieselkäyttöisillä henkilöautoilla 35 euroa.

Valiokunta pitää näitä muutoksia yleisesti hallittavina. Kustannusten määrään voi vaikuttaa lisäksi jossain määrin myös polttoainevalinnoilla, ajomäärällä ja ajotavalla. Tämä lisää samalla myös mallin ohjausvaikutusta ympäristön kannalta suotuisaan suuntaan.

Kuorma-autot.

Viime vuonna päätetty käyttövoimaveron alennus kohdistui myös kuormaautoihin. Niiden käyttövoimaveroa alennettiin keskimäärin 40 prosenttia ns. vinjettidirektiivin sallimaan minimitasoon. Lisäksi kuljetusala kuului työnantajien Kela-maksun poiston piiriin.

Dieselöljyn veronkorotuksia on siis kompensoitu alalle. Nyt ehdotetut veronkorotukset lisäävät alan kustannuksia noin 30 milj. euroa vuosittain.

Valiokunta pitää muutoksia hyväksyttävinä. Valiokunta ei myöskään kannata erillisen palautusjärjestelmän luomista kuljetusalalle mm. sen aiheuttaman hallinnollisen taakan ja valvontaan liittyvien kysymysten vuoksi.

Taksit.

Liikenteen polttonesteiden veronkorotus heijastuu keskimääräistä suurempana myös taksiliikenteeseen. Tilannetta on kompensoitu dieselautojen osalta osaksi käyttövoimaveron alennuksella. Kohonneet hinnat voidaan siirtää myös asiakashintoihin. Kun lisäksi otetaan huomioon, että taksiautot voidaan hankkia alennetulla autoverolla, valiokunta pitää muutosehdotuksia hallittavina myös taksien osalta.

Linja-autot.

Linja-autojen lisääntyneitä polttoainekuluja ei ole voitu kompensoida samalla tavoin kuin edellä muille ajoneuvoille, koska linja-autot ovat vapaita ajoneuvoverosta. Niistä ei siis maksuunpanna myöskään käyttövoimaveroa.

Linja-autot ovat vapaita myös autoverosta. Lisäksi henkilökuljetuksesta perittävä arvonlisävero on alimman meillä käytössä olevan veroasteen mukainen eli 9 prosenttia. Linja-autoliikennettä ei siis voida tukea juuri enempää verotuksen keinoin. Valiokunta pitää sen vuoksi tärkeänä, että joukkoliikenteen toimintaedellytykset turvataan muilla tukitoimilla.

Seuranta

Edellä on viitattu jo erityisen seurannan tarpeeseen. Myös hallitusohjelmassa on todettu, että energiaverouudistuksen vaikutuksia seurataan arvioimalla uudistuksen vaikutukset verokertymään, ympäristön kuormitukseen, kotitalouksien ostovoimaan ja tulonjakoon sekä elinkeinoelämän toiminta-edellytyksiin. Valiokunta tukee tätä toimintalinjaa.

Lakialoite

Valiokunta esittää, että aloite hylätään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina,

että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja

että lakialoite LA 42/2011 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotus
3. lakiehdotus

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä   tammikuuta 2014.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk (osittain)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eero Reijonen /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE 1

Perustelut

Keskusta ei hyväksy Kataisen hallituksen esitystä, jolla kiristetään moottoribensiinin ja dieselöljyn verotusta, eikä myöskään hallituksen esitystä turpeen verotuksen kiristämisestä eikä esitystä maatalouden energiaverojen palautuksen leikkaamisesta.

Keskusta on esittänyt omassa vaihtoehtobudjetissaan arvonlisäveron nostamista muiden kuin alennettujen kantojen osalta kahdella prosenttiyksiköllä. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että tämä veronkiristys ei koske jokaiselle välttämättömiä tarpeita, kuten ruokaa, lääkkeitä, liikkumista ja lämpöä.

Siksi esitimme omassa vaihtoehtobudjetissamme sähkön ja nestemäisten polttoaineiden valmisteveron keventämistä arvonlisäveron 2 prosenttiyksikön kiristämistä vastaavalla määrällä.

Arvonlisäveroa koskeneen lakialoitteemme tultua hylätyksi esitämme tässä yhteydessä arvonlisäveron nostoon sidottujen kevennysten sijaan Kataisen hallituksen veronkiristysten torjumista.

Moottoribensiinin ja dieselöljyn verotus

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus esittää liikenteen polttonesteiden verotason nostamista kahdessa vaiheessa yhteensä 10 prosentilla. Ensi vaiheessa veroa korotettaisiin noin viidellä prosentilla vuoden 2012 alusta.

Nyt toteutettavat veronkorotukset nostaisivat fossiilisen moottoribensiinin hintaa arvonlisäveron vaikutus huomioon ottaen 2,88 senttiä litralta. Fossiilisen dieselöljyn hinta nousisi 3,26 senttiä litralta.

Liikkumisesta kerättäisiin valtiolle lisätuloja vuositasolla noin 125 miljoonaa euroa.

Esityksen seurauksena bensiinikäyttöisen henkilöauton keskimääräiset polttoainekustannukset arvonlisävero mukaan lukien nousisivat keskimäärin noin 38 eurolla ja dieselauton 35 eurolla, jos molempien ajosuorite olisi 17 000 kilometriä vuodessa.

Kuorma-autoliikenteen verorasitus kasvaisi noin 30 miljoonalla eurolla. Toisin kuin aiemmin on toimittu, Kataisen hallitus ei ole esittämässä muutoksia dieselautoilta tasapainoverona kannettavaan käyttövoimaveroon. Kuorma-autoliikenteen verorasitus jää siten alaa rasittavaksi.

Liikenteen verotus rasittaa erityisesti pitkistä etäisyyksistä ja välimatkoista kärsiviä syrjäisiä alueita. Liikenteen varomattomalla verottamisella heikennetään useiden eri toimialojen työllistämismahdollisuuksia.

Keskusta ei hyväksy esitettyjä kiristyksiä. Päinvastoin Kataisen hallituksen esitys tulee näiltä osin hylätä.

Huomautamme lisäksi, että Kataisen hallituksen olisi vähintäänkin tullut tehdä dieselin veronkiristyksiä vastaavat kompensaatiot käyttövoimaveroon, kuten aiemmin on tehty.

Kataisen hallitus on samoin jättänyt valmistelematta hyötyliikenteelle ja maanteiden tavaraliikenteelle alan itsensä esittämän polttoaineveron palautusjärjestelmän.

Maatalouden verotus

Energiatuotteiden hintaan sisältyvää valmisteveroa palautetaan ammattimaiselle maatalouden harjoittajalle. Myös kasvihuoneet ovat palautuksen piirissä.

Veroa palautetaan maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä 13,20 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä 14,85 senttiä kilogrammalta. Sähköveroa maataloudelle palautetaan 1,0 senttiä kilowattitunnilta.

Sähköstä palautuksen jälkeen maksettavaksi jäävä määrä vastaa alemman teollisuuden maksaman sähköveroluokka II:n veroa.

Vuonna 2010 palautuksia on maksettu noin 22 miljoonaa euroa. Vuodelta 2011 maksettavan palautuksen määräksi on arvioitu noin 50 miljoonaa euroa.

Kataisen hallitus esittää palautussäännöksiä muutettavaksi siten, että palautus ei koskisi enää hiilidioksidiveron osuutta, vaan pelkästään energiasisältöveroa. Muutos koskisi maataloudessa ja kasvihuoneissa käytettyä kevyttä ja raskasta polttoöljyä sekä biopolttoöljyä. Sähkön veronpalautuksen määrään ei ehdoteta muutosta.

Kataisen hallituksen esitys merkitsee maataloudelle noin 18 miljoonan euron lisäverorasitusta vuodessa.

Sitä ei muuta verotuksen kiristämisen siirtäminen vuodella tai kahdella eteenpäin, niin kuin Kataisen hallitus on omaa esitystään muuttamassa.

Keskusta ei hyväksy esitettyjä veronkiristyksiä. Linjaus on syvässä kannattavuuskriisissä kamppailevien alojen kannalta kestämätön.

Polttoturpeen verotus

Vuoden 2011 alusta voimaantulleen energiaverouudistuksen yhteydessä polttoturpeelle säädettiin vaiheittain nouseva, matala energiavero.

Turpeen vero ei perustu energiasisältöön eikä hiilidioksidipäästöön muiden energiatuotteiden tavoin. Menettelylle on useita perusteltuja syitä.

Ensinnäkin turpeen veron nostaminen nostaisi samalla merkittävästi kuitupuun hintaa. Tällä olisi haitallisia vaikutuksia metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja raaka-ainepuun hintaan.

Toiseksi turve on tärkeä biomassojen seospolttoaine, millä on merkitystä uusiutuvan energian käytön edistämisessä.

Kolmanneksi turpeen hinnan kohotessa yli kivihiilen se alkaisi korvautua osittain ulkomaisella kivihiilellä, millä olisi kansantaloudellisten vaikutusten lisäksi vaikutusta myös huoltovarmuuteen. Kivihiilen lisääminen ei olisi myöskään ympäristöpoliittisesti tarkoituksenmukaista.

Tämän takia, mikäli turvetta ylipäätään halutaan verottaa, tulee se tehdä varovaisesti ja erittäin maltillisesti. Vain riittävän maltillinen veron nousu mahdollistaa samalla veron vaikutusten seurannan.

Kataisen hallitus esittää, että turpeen verotusta korotettaisiin aiempaa kaavailtua huomattavasti ankarammin vuoden 2013 alusta lukien.

Turpeen veroa korotettaisiin kaksi euroa megawattitunnilta aikaisemmin päätetyn yhden euron suuruisen korotuksen lisäksi vuoden 2013 alusta, jolloin vero nousisi nykyisestä 1,9 eurosta 4,9 euroon megawattitunnilta. Vuoden 2015 alusta turpeen vero olisi 5,9 euroa megawattitunnilta.

Näin nopeat ja ilman veronkorotuksen vaikutuksen seuraamista tehtävät muutokset voivat olla suureksi haitaksi kansantaloudelle.

Hallituksen esitys on ristiriidassa hallituksen omien kestävän kehityksen ja työllisyystavoitteiden kanssa.

Keskusta ei hyväksy esitettyjä veronkiristyksiä. Linjaus on ristiriidassa useiden Suomen huoltovarmuutta, työllisyyttä ja teollisuuden kilpailukykyä vaarantavien seikkojen kanssa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hylätään.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

 • Mika Lintilä /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Markku Rossi /kesk

VASTALAUSE 2

Perustelut

Moottoribensiinin ja dieselöljyn verotus

Hallitus esittää liikenteen polttonesteiden verotason nostamista kahdessa vaiheessa yhteensä 10 prosentilla. Ensi vaiheessa veroa korotettaisiin noin viidellä prosentilla vuoden 2012 alusta. Esitetyt veronkorotukset nostaisivat fossiilisen moottoribensiinin hintaa arvonlisäveron vaikutus huomioon ottaen 2,34 senttiä litralta. Fossiilisen dieselöljyn hinta nousisi 2,65 senttiä litralta. Dieselöljyn veronkorotus tehtäisiin aikaisemmin säädetyn, vuoden 2012 alusta voimaantulevan 7,9 sentin suuruisen korotuksen lisäksi, joten dieselöljyn vero nousisi peräti 10,55 senttiä litralta, ALV mukaan lukien 12,98 senttiä litralta.

Esityksen seurauksena bensiinikäyttöisen henkilöauton keskimääräiset polttoainekustannukset, jos kulutukseksi lasketaan 8 litraa/100 km, arvonlisävero mukaan lukien nousisivat keskimäärin noin 38 eurolla ja dieselauton 176,53 eurolla, jos molempien ajosuorite olisi 17 000 kilometriä vuodessa. Kuorma-autoliikenteen verorasitus kasvaisi noin 30 miljoonalla eurolla. Toisin kuin aiemmin on toimittu, hallitus ei edes esitä muutoksia dieselautoilta tasapainoverona kannettavaan käyttövoimaveroon. Kuorma-autoliikenteen verorasitus jää siten alaa rasittavaksi.

Hallitus on jättänyt valmistelematta hyötyliikenteelle ja maanteiden tavaraliikenteelle alan itsensä esittämän polttoaineveron palautusjärjestelmän. Liikenteen verotus rasittaa erityisesti pitkistä etäisyyksistä ja välimatkoista kärsiviä syrjäisiä alueita. Liikenteen varomattomalla verottamisella vaarannetaan kuljetusyrittäjien toiminta ja heikennetään useiden eri toimialojen työllistämismahdollisuuksia.

Tämän johdosta perussuomalaiset eivät hyväksy esitettyjä kiristyksiä. Hallituksen esitys tulee hylätä.

Polttoturpeen verotus

Esityksen mukaan turpeen veroa korotettaisiin kaksi euroa megawattitunnilta aikaisemmin päätetyn yhden euron suuruisen korotuksen lisäksi vuoden 2013 alusta, jolloin vero nousisi nykyisestä 1,90 eurosta 4,90 euroon megawattitunnilta. Vuoden 2015 alusta turpeen vero olisi 5,90 euroa megawattitunnilta.

Turpeen veron nostaminen nostaisi samalla merkittävästi kuitupuun hintaa. Tällä olisi haitallisia vaikutuksia metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja raaka-ainepuun hintaan. Toiseksi turve on tärkeä biomassojen seospolttoaine, millä on merkitystä uusiutuvan energian käytön edistämisessä. Kolmanneksi turpeen hinnan kohotessa yli kivihiilen se alkaisi korvautua osittain ulkomaisella kivihiilellä, millä olisi kansantaloudellisten vaikutusten lisäksi vaikutusta myös huoltovarmuuteen. Kivihiilen lisääminen ei olisi ympäristöpoliittisesti tarkoituksenmukaista. Esitetyt rajat ja ilman veronkorotuksen vaikutuksen seuraamista tehtävät muutokset ovat suureksi haitaksi kansantaloudelle.

Hallituksen esitys on ristiriidassa hallituksen omien kestävän kehityksen tavoitteiden ja työllisyystavoitteiden kanssa. Perussuomalaiset ei hyväksy esitettyjä veronkiristyksiä. Ne vaarantavat Suomen huoltovarmuuden, työllisyyden ja teollisuuden kilpailukyvyn.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hylätään.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

 • Pentti Kettunen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Kauko Tuupainen /ps