VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2001 vp

VaVM 23/2001 vp - HE 162/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin (HE 162/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raija Isotalo, valtiovarainministeriö

yksikönjohtaja Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä toteutettaisiin neljän valtiontaloutta koskevan lain muutokset, jotka ovat tarpeen euron käyttöön ottamisen vuoksi.

Valtion talousarviosta annettuun lakiin sekä valtion lainanannosta ja valtiontakuusta annettuun lakiin sisältyvät kielelliset ilmaisut markkamääristä ehdotetaan muutettaviksi rahamääriksi. Eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetussa laissa säädetyt markkamäärät ehdotetaan muutettaviksi euroiksi. Myös luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annettua lakia muutettaisiin, ja samalla luovuttaisiin siinä säädetystä markkamäärästä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Vaikka esitetyt muutokset eivät ole oikeudellisesti välttämättömiä euroistamiseen liittyvän ylikansallisen sääntelyn vuoksi, valiokunta pitää niitä kuitenkin hallituksen esityksessä tarkoitetuin tavoin oikeusturvan, lainsäädännön ymmärrettävyyden ja informatiivisuuden kannalta perusteltuina.

Esitetyt muutokset on tehty myös kustannusneutraalisti siltä osin kuin niillä on asiakasvaikutuksia. Eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annettuun lakiin eli ns. kertaperintälakiin esitetyillä muutoksilla ei ole valiokunnan saaman selvityksen mukaan vaikutusta yksittäisten lainansaajien asemaan. Lisäksi lakiin sisältyvät huojennussäännökset ovat jatkossakin tarvittaessa asiakkaiden käytettävissä.

Valiokunta pitää myös luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 5 §:n kokonaan uudistettua 2 momenttia teknisenä modernisointina, jolla ei ole vaikutuksia sääntelyn kohteena olevien asemaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Liisa Hyssälä /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​