VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2003 vp

VaVM 23/2003 vp - HE 48/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuoden 2004 veroasteikkolaiksi (HE 48/2003 vp).

Eduskunta-aloite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan lakialoitteen:

LA 53/2003 vp  Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta läh. 11.6.2003

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssisihteeri Fransiska Pukander ja ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Erkki Laanterä, Verohallitus

varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari

verolakimies Tarja Tarkiainen, Suomen Kuntaliitto

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

päälakimies Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry

johtaja Tero Honkavaara, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajain Keskusliitto

Valtiovarainministeriö ja puolustusministeriö ovat antaneet asiasta kirjalliset lausuntonsa.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2004 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi ja progressiiviseksi varallisuusveroasteikoksi sekä yhteisön varallisuusveroprosentiksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 53/2003 vp ehdotetaan, että vuoden 2003 verotuksen muutokset otettaisiin huomioon myös eläke- ja päivärahatulojen ennakonpidätyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esitys liittyy samaan aikaan käsiteltävänä olevaan esitykseen tuloverolain muuttamisesta (HE 49/2003 vp). Nämä esitykset tähtäävät työn verotuksen keventämiseen ensi vuonna yhteensä noin 775 miljoonalla eurolla. Veronkevennyksistä 355 miljoonaa euroa kanavoituu veronmaksajille asteikkoon ehdotettujen muutosten kautta ja loput 420 miljoonaa euroa tulonhankkimisvähennykseen ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennykseen ehdotettujen muutosten kautta. Veronkevennykset kohdistuvat lähinnä palkka- ja yrittäjätuloihin, ja ne painottuvat pieni- ja keskituloisille.

Valiokunta kannattaa hallituksen esitystä ja sen taustalla olevaa pyrkimystä suunnata veronkevennykset mahdollisuuksien mukaan työn verotuksen keventämiseen. Linja on jatkoa 1990-luvun puolivälissä aloitetulle työllisyyttä tukevalle veropolitiikalle, jossa veroja kevennetään asteittain kautta linjan.

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat huomauttaneet lähinnä siitä, että ehdotettu inflaatiotarkistus veroasteikkoon on pienempi kuin yleinen ansiokehitys. Esitetyt kevennykset jyrkentävät myös jossain määrin progressiota, koska ne eivät kohdistu tasaisesti kaikille tulotasoille. Lisäksi eläkkeensaajien asemaan on kiinnitetty huomiota, koska veronkevennykset kohdistuvat niihin eläkeläisiin, jotka maksavat valtion tuloveroa. Toisaalta on edellytetty, että veronkevennyksistä päätettäessä noudatetaan pidättyvyyttä, jotta julkisen talouden haasteisiin voidaan vastata jatkossakin riittävän tehokkaasti.

Valiokunta pitää hallituksen esityksessä valittua linjaa perusteltuna erityisesti siitä syystä, että sillä tuetaan työllistymistä ja ylläpidetään kulutuskysyntää. Molemmat tavoitteet ovat tärkeitä niin vallitsevan hitaan talouskasvun vauhdittamiseksi kuin ikääntymisen myötä pahenevan työvoimapulan lieventämiseksi. Valiokunta katsoo tämän vuoksi, ettei veronkevennyksiä ole syytä pienentää tai kohdistaa uudelleen muulla tavoin.

Hallitus ei ole esittänyt muutoksia varallisuusveroasteikkoon, jonka alaraja on pysynyt samana vuodesta 1991. Asteikossa ei ole otettu siten huomioon mm. inflaatiosta, yleisestä vaurastumisesta tai verotusarvojen noususta aiheutuvia muutostarpeita. Valiokunta uudistaa viime vuotisen kannanottonsa siitä, että varallisuusverotuksen kehittämistarpeet tulee selvittää kokonaisvaltaisesti verotuksen uudistamistyön yhteydessä. Valiokunta ei esitä sen vuoksi muutoksia hallituksen esitykseen myöskään varallisuusveroasteikon osalta.

Käsittelemänsä lakialoitteen suhteen valiokunta on päätynyt kielteiselle kannalle.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 53/2003 vp hylätään.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok (osittain)
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (osittain)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Arto Bryggare /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE 1

Perustelut

Vanhasen hallitus on valinnut hyvinvointipalvelujen turvaamisen ja kehittämisen asemasta tu-loveron voimakkaan keventämisen. Tämän vuoden heinäkuussa muutettiin kuluvan vuoden eli vuoden 2003 veroperusteita siten, että ansiotulojen verotus keveni vuositasolla aiemmin pääte-tyn normaalitasoisen kevennyksen lisäksi 295 miljoonalla eurolla.

Hallitus on ehdottanut tuloverotuksen keventämistä 775 miljoonalla eurolla vuonna 2004. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi progressiiviseen tuloveroasteikkoon yhden prosentin inflaatio-tarkistus, jonka arvioidaan alentavan valtion tuloveron tuottoa 70 miljoonalla eurolla. Näin kahdessa vuodessa käytettäisiin se liikkumavara, mikä muutoin olisi käytettävissä palveluihin ja kipeimmin korjausta kaipaavien etuuksien parantamiseen. Hallitus onkin jäädyttänyt menokehitykset kehyspäätöksellä. Kaiken lisäksi hallitus varautuu vielä uusiin veronkevennyksiin joko tuloratkaisun yhteydessä tai sen jälkeen.

Valiokunnan enemmistö on tähän hallituksen linjaan yhtynyt.

Vasemmistoliitto pitää parempana turvata kansalaisille tärkeät palvelut sekä parantaa opiskelijoiden, eläkeläisten ja pientä päivärahaa saavien asemaa. Tästä syystä olemme vastustaneet ylimääräisiä ja inflaation ylittäviä veronkevennyksiä. Tuloveroasteikkoon on tarpeen tehdä vain inflaatiotarkistus eikä sitäkään ylimpiin tuloluokkiin.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että valiokunnan mietintöön sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan, paitsi lakiehdotuksen 2 § muutettuna (Vastalauseen muutosehdotus).

Vastalauseen muutosehdotus:
2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava ansiotulo,euroa Vero alarajankohdalla,euroa Vero alarajanylittävästätulon osasta,%
11 700 14 500 8 11
14 500 20 200 316 15
20 200 31 500 1 171 22
31 500 54 900 3 657 28,5
54 900 10 326 35,5

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Uotila /vas

VASTALAUSE 2

Perustelut

Hallituksen esitys (HE 48/2003 vp) vuoden 2004 veroasteikkolaiksi sisältää inflaatiotarkistuksen lisäksi asteikon marginaaliveroprosenttien alentamisen yhdellä prosenttiyksiköllä. Verotuoton arvioidaan laskevan inflaatiotarkistuksen johdosta 70 miljoonalla eurolla ja marginaaliveron alentamisen johdosta 355 miljoonalla eurolla. Veronmaksajalle koituva hyöty marginaaliveron alentamisesta kasvaa tietenkin tulojen mukaan. Henkilö, jonka tulo on alle 11 700 euroa vuodessa, ei hyödy veroalennuksesta lainkaan.

Kristillisdemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan esittäneet, että osa (320 miljoonaa euroa) hallituksen talousarvioesitykseensä sisällyttämästä tuloveronalennuksesta tulisi käyttää elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamiseksi 17 prosentista 12 prosenttiin. Tästä veronalennuksesta hyötyisivät kaikki kansalaiset euromääräisesti kutakuinkin yhtä paljon, mutta suhteellisesti eniten ne kansalaisryhmät, joiden ruokamenot ovat suhteessa kokonaismenoihin kaikkein suurimmat. Ruoan arvonlisäveron alentaminen olisi näin ollen sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa kuin tuloveron marginaaliveron alentaminen. Esitämme näin ollen tuloveroasteikkoihin ylärajan ylittävälle tulon osalle yhden prosenttiyksikön korotusta, mikä merkitsee sitä, että tuloveroon tehdään inflaatiotarkistus mutta että tulovero muuten pysyy nykyisen suuruisena.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että valiokunnan mietintöön sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan, paitsi lakiehdotuksen 2 § muutettuna (Vastalauseen muutosehdotus).

Vastalauseen muutosehdotus:
2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava ansiotulo,euroa Vero alarajankohdalla,euroa Vero alarajanylittävästätulon osasta,%
11 700 14 500 8 12
14 500 20 200 344 16
20 200 31 500 1 256 22
31 500 55 800 3 742 28
55 800 10 546 35

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

 • Bjarne Kallis /kd

VASTALAUSE 3

Perustelut

Matti Vanhasen hallituksen yritysverouudistuksessa oli eräitä yrittäjille ja kansalaisille myönteisiä elementtejä. Yksi niistä oli varallisuusveron alentaminen. Näitä yrittäjyyttä edistäviä esityksiä aientamalla voitaisiin tukea yrittäjyyttä ja siten työpaikkojen syntyä. Viivyttely myönteisissä ratkaisuissa sen sijaan heikentää työllisyyttä ja vaikeuttaa hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamista. Siksi varallisuusveroasteikko tulisi hyväksyä jo vuodelle 2004 hallituksen ratkaisun mukaisena eli veroprosentti alentaen 0,8 prosenttiin ja verovapaaraja nostamalla 250 000 euroon.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että valiokunnan mietintöön sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan, paitsi lakiehdotuksen 3 § muutettuna (Vastalauseen muutosehdotus).

Vastalauseen muutosehdotus:
3 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava varallisuus,euroa Vero alarajankohdalla,euroa Vero alarajanylittävästävarallisuudenosasta, %
250 000 80 0,8

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Bjarne Kallis /kd

​​​​