VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2005 vp

VaVM 24/2005 vp - HE 122/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen rataverolain 5 §:n muuttamisesta (HE 122/2005 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto, liikenne- ja viestintäministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

pääjohtaja Henri Kuitunen, VR-Yhtymä Oy

Ratahallintokeskus on lähettänyt kirjallisen lausuntonsa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että rataverolakia muutetaan siten, että lakiin sisällytetään säännökset Kerava—Lahti-oikoradan käytöstä perittävästä investointiverosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja hyväksyttävänä. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Jyri Häkämies /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Sari Sarkomaa /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Ehdotimme, että hallituksen esitys (HE 122/2005 vp) laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta hylätään. Esitys ei johdu Euroopan parlamentin ja neuvoston kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivistä (2001/14/EY), vaan se on hallituksen oma linjaus ratamaksun ylittävien kustannusten rahoittamiseksi. Muissa Euroopan unionin jäsenmaissa Espanjaa lukuun ottamatta ei peritä vastaavaa veroa.

VR-Yhtymä Oy:n mukaan esitys lisää yksiselitteisesti VR:n maksamaa kokonaisratamaksua ja suoraan samalla summalla heikentää VR:n taloudellista tulosta. Yhtiön lausunnon mukaan tästä seuraa, että VR:n on pyrittävä perimään se edelleen henkilö- ja tavaraliikenteen asiakkailtaan. Tämä lienee myös esityksen alkuperäinen tarkoitus. Kun oikoradan lähiliikenne tulee tappiollisena ainakin osittain olemaan liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa palvelua VR:ltä, tulee ostosummaan kohdistumaan ylimääräistä kasvupainetta sillä määrällä, jolla vero kohdistuu nyt tarkoitetun rataosan liikenteeseen. Näin syntyy eräänlainen noidankehä, jossa sama rahasumma kiertää osapuolelta toiselle ja joka heikentää joukkoliikenteen kilpailukykyä.

VR-Yhtymä Oy:n taholta annetussa lausunnossa korostetaan, että edellistä vaikeampi voi olla se yhteiskunnallinen keskustelu, joka syntyy veron johdosta. Kun matkalippujen hintoja ei voidakaan alentaa niin paljon kuin matkan lyheneminen muutoin edellyttäisi, saattaa nousta esille kysymys diskriminoivasta verosta ja myös VR:n diskriminoivasta hinnoittelupolitiikasta. Lausunnossa mainitaan tästä esimerkkinä se, että kun Helsingin ja Tampereen välinen rataosuus saneerattiin äskettäin suuret junanopeudet sallivaksi, ei silläkään rataosuudella peritä ylimääräistä veroa, vaikka matkustajien saamat hyödyt ovat ilmeiset. Tähän erilaiseen kohteluun ei ole esitettävissä objektiivisesti katsoen hyväksyttävää vastausta.

Katsomme, että nämä Kerava—Lahti-oikoradan kustannukset tulee rahoittaa verovaroin eikä tietullia muistuttavalla menettelytavalla.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Janina Andersson /vihr