VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2008 vp

VaVM 25/2008 vp - HE 185/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2008 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta (HE 185/2008 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Tanja Nurmi, valtiovarainministeriö

neuvotteleva virkamies Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö

energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus

ylitarkastaja Riitta Kekäläinen, Verohallitus

toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen, Kauppapuutarhaliitto ry

Kirjallisen lausunnon ovat asiassa antaneet Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia siten, että kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön valmisteveron palautusta korotettaisiin. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia ensiksi mainitun lain määritelmiä ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Lakeja sovellettaisiin kuitenkin siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn sekä sähköön, joka on käytetty 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sen jälkeen.

Esitys edellyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 88 artiklan mukaisen ilmoituksen tekemistä komissiolle. Esityksen mukaisia veronpalautuksia voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun komissio on antanut esitetyille toimenpiteille hyväksyntänsä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautuksia on tarkoitus korottaa vuodesta 2008 lukien. Tarkoitus on, että maataloudelle osoitettu tuki tulee käytetyksi kokonaan. Tuen määräksi arvioidaan vuonna 2008 ja sen jälkeen noin 20,5 milj. euroa vuosittain.

Energiaverojen palautusten tarkoituksena on alentaa maatalouden tuotantokustannuksia hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti. Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena.

Ehdotetut muutokset lisäävät kuitenkin kevyen ja raskaan polttoöljyn käytön suhteellista edullisuutta mm. kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin nähden. Tuki vähentää siten jossain määrin energiaverojen ohjausvaikutusta. Tämän vuoksi on tärkeä tukea erilaisia toimia, joilla edistetään kotimaisten, vähäpäästöisempien energiamuotojen käyttöä enenevässä määrin myös maataloudessa

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Leena Harkimo /kok (osittain)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​