VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2001 vp

VaVM 26/2001 vp - HE 178/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 178/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan laissa määriteltäisiin valtion liikelaitosten lyhytaikaisten lainojen yhteismäärä euromääräisenä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • jäs. Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sakari Smeds /kd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Kari Kantalainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen