VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2004 vp

VaVM 26/2004 vp - HE 147/2004 vp LA 124/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta (HE 147/2004 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

LA 124/2004 vp  Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta läh. 26.10.2004

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Marja Hokkanen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Paula Javanainen-Lehto, Verohallitus

veropoliittinen asiamies Mika Jokinen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT edustaen Elinkeinoelämän keskusliittoa

varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

johtaja Risto Suominen, Suomen Yrittäjät ry

Kirjallisen lausunnot ovat toimittaneet

 • Invalidiliitto ry ja Näkövammaisten Keskusliitto ry
 • valtiovarainministeriö
 • Veronmaksajain Keskusliitto.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostettaisiin 20 000 eurosta 22 500 euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 124/2004 vp ehdotetaan, että vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jatkettaisiin vuodella.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen asiasisältöön siltä osin kuin se koskee verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen ylärajan korotusta. Valiokunta ehdottaa kuitenkin, että asiaa sääntelevän arvonlisäverolain 149 a §:n 1 momentin sanamuotoa tarkistetaan teknisistä syistä. Asiaa on perusteltu tarkemmin yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Valiokunta on käsitellyt hallituksen esityksen yhteydessä lisäksi lakialoitteen LA 124/2004 vp. Sen pohjalta esitetään hyväksyttäväksi myös ensi vuodeksi määräaikainen erityislaki, jolla helpotetaan vaikeavammaisten yrittäjien asemaa arvonlisäverotuksen keinoin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Valiokunta esittää seuraavia muutoksia hallituksen esitykseen:

Arvonlisäverolain 149 a §

Arvonlisäverolain 149 a §:n 1 momenttia on tarkoitus muuttaa vain verovelvollisuuden euromääräistä alarajaa koskevalta osin. Voimassa oleva säännös on kuitenkin sisällytetty hallituksen esitykseen virheellisenä. Virhe on siirtynyt sitten myös lakiehdotukseen ilman, että säännöksen asiasisältöä olisi tarkoitettu muuttaa siltä osin.

Valiokunta esittää, että säännöstä tarkistetaan teknisesti sen oikeaa muotoa vastaavaksi ja että siihen tehdään yksinomaan liukuvan alarajan laskentakaavaa koskeva muutos, kuten hallitus on esittänyt.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 149 a § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja

että lakialoitteen LA 124/2004 vp pohjalta hyväksytään 2. lakiehdotus (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

149 a §

Verovelvollinen, jonka (poist.) tilikauden liikevaihto (kaavassa liikevaihto) (poist.) ylittää 8 500 euroa, saa tilikaudelta tilitettävästä verosta (kaavassa vero) huojennuksen, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

vero — (liikevaihto — 8 500) x vero
14 000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

2.

Laki

vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1393/1995) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1302/2003, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995—2005.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200   .

_______________

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Susanna Huovinen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​