VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2001 vp

VaVM 27/2001 vp - HE 181/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tullilain muuttamisesta (HE 181/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Reijo Virtanen, valtiovarainministeriö

päälakimies Arto Lillman, Tullihallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi tullilakiin euron käyttöönotosta aiheutuvat muutokset. Tullilakiin sisältyvät viittaukset markkaan ehdotetaan muutettaviksi viittauksiksi euroihin ja sentteihin vuoden 2002 alusta, jolloin markka poistuu käytöstä.

Tullilakiin sisältyviin markkamääriin ei ehdoteta muusta kuin euron käyttöönotosta johtuvia muutoksia. Esityksessä ehdotetaan, että laissa pyöreiksi tarkoitetut määrät pyöristettäisiin myös euroina. Esityksessä ehdotetaan myös, että euron käyttöönoton jälkeen tullit kirjattaisiin tileihin ja palautettaisiin sentin tarkkuudella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • jäs. Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sakari Smeds /kd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Kari Kantalainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen