VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2004 vp

VaVM 27/2004 vp - HE 152/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt valtioivarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta (HE 152/2004 vp).

Lausunnot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta ja sivistysvaliokunta ovat antaneet asiasta lausunnot (PeVL 30/2004 vp ja SiVL 12/2004 vp), jotka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raija Isotalo, valtiovarainministeriö

ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö

rehtori Markku Lukka, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto

rehtori Perttu Vartiainen, Joensuun yliopisto

rehtori Krista Varantola, Tampereen yliopisto

koulutuspoliittinen sihteeri Aleksi Henttonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan siirryttäisiin järjestelyyn, jossa yliopistojen yksin tai yhdessä muiden kanssa perustamat osakeyhtiöt voisivat toimia yliopiston tutkimus- ja taiteellisen toiminnan tulosten kaupallisina hyödyntäjinä sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja jossa hyödyntämisestä saatavat tulot voitaisiin ohjata talousarviossa tarkemmin päätettävällä tavalla välittömästi yliopistojen käyttöön. Järjestely edellyttää valtion talousarviosta annetun lain nettobudjetointia koskevien säännösten muuttamista.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. Lain säännöksiä nettobudjetoinnista sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2005 talousarviossa, alkaen 1 päivästä elokuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Suomen kansantalouden menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat yhä enemmälti korkeaan osaamiseen ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Yliopistojen tutkimustoiminta tuottaa aikaisempaa enemmän sellaista tietoa ja osaamista, joka olisi saatettavissa nykyistä paremmin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön. Yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäviin kuuluu myös edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan tulosten tuotteistamista yritystoiminnaksi.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on, että yliopistot voisivat yksin tai muiden kanssa perustaa osakeyhtiöitä tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulosten kaupalliseksi hyödyntämiseksi sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Toiminnasta koituvat tulot voitaisiin ohjata vuosittain talousarviossa päätettävällä tavalla suoraan yliopistojen käyttöön. Valiokunta pitää myönteisenä, että yliopistot saavat hieman nykyistä paremmat keinot toimia saadessaan mahdollisuudet erottaa maksullisen palvelutoiminnan osia yliopistojen muusta toiminnasta poikkeavin periaattein yhtiömuotoisiksi kokonaisuuksiksi. Ehdotuksella helpotetaan innovaatioiden hyödyntämistä ja käytännön toimenpiteitä maksullisen toiminnan organisoinnissa.

Valiokunta yhtyy sivistysvaliokunnan lausunnon perusteluissa todettuun ja korostaa sitä, että uudessa järjestelmässä yliopistojen on huolehdittava asianmukaisella tavalla valtion osakasvallan käyttämisestä ja omistajapolitiikan toteuttamisesta yliopistoyhtiöissä. Yliopistolta edellytetään valmiuksia laatia ja analysoida liiketoimintasuunnitelmia ja yritysten taloudellista raportointia sekä huolehtia liiketoimintaan liittyvästä riskien hallinnasta ja myös yliopistoyhtiöiden ja yliopistojen virasto- ja laitostoiminnan välisen rajapinnan asianmukaisuudesta.

Yliopistoille annetut lahjoitukset.

Valiokunta viittaa sivistysvaliokunnan lausuntoon yliopistoille tehtyjen lahjoitusten verovapaudesta. Tuloverolain 57 §:n mukaan muun muassa suomalaiselle yliopistolle tehty rahalahjoitus on vähennyskelpoinen, jos lahjoituksen suuruus on enintään 25 000 euroa. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että selvitetään mahdollisuudet poistaa tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen tehtyä rahalahjoitusta koskeva verovähennyksen yläraja.

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunnan mielestä valtioneuvoston piirissä on kuitenkin syytä arvioida, onko valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä koskevan lain soveltaminen yliopistoyhtiöihin kaikilta osin yliopistojen itsehallinnon ja yliopistoille kuuluvien tehtävien erityisluonteen kannalta asianmukaista. Valtiovarainvaliokunta pitää välttämättömänä, että asia pikaisesti selvitetään ja tarvittaessa tuodaan muutosehdotukset eduskunnalle.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan 3 a §:n 1 momentin 7 kohdan maininta nettobudjetoinnin toteuttamisesta ’sen mukaan kuin siitä talousarviossa erikseen päätetään’ on asiallisesti tarpeeton, koska nettobudjetoinnista päätetään talousarviossa erikseen jo momentin johtolauseen nojalla.

Valtiovarainvaliokunta toteaa, että talousarviokäytännössä nettobudjetoinnin soveltamista koskeva eduskunnan talousarviopäätös voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perusteluiden yleisessä osassa on määritelty virastojen ja laitosten toimintamenomomenteille vakiosisältöisiä nettobudjetointijärjestelyitä. Nettobudjetoinnin soveltamisesta voidaan myös päättää talousarviossa asianomaisen yksittäisen momentin perusteluiden päätösosassa. Kyseessä olevan 3 a §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu nettoutus on luonteeltaan poikkeuksellinen ja tarkkaan rajattu. Sen soveltamisesta tulisi päättää asianomaisen momentin perusteluissa eikä yksityiskohtaisten perusteluiden yleisessä osassa. Valtiovarainministeriöstä saadun selvityksen mukaan esitetyn 7 kohdan maininnalla tarkoitetaan nettobudjetointia koskevan talousarviopäätöksen sisällyttämistä asianomaisen momentin perusteluihin. Sen vuoksi valtiovarainvaliokunta pitää tarpeellisena hyväksyä asianomainen kohta hallituksen esittämässä muodossa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd (osittain)
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Susanna Huovinen /sd (osittain)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Maija Perho /kok (osittain)
 • Maija Rask /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​