VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2014 vp

VaVM 27/2014 vp - HE 179/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 179/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja turvallisuusjaostossa ovat olleet kuultavina

budjettineuvos Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

johtava tilintarkastaja Harri Myllyoja, Valtiontalouden tarkastusvirasto

apulaisjohtaja Anu Sammallahti, Valtiokonttori

talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt

HALLITUKSEN ESITYS

Valtiokonttorista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Valtiokonttori voisi jatkossa hoitaa myös sidosyksikköasemassa toimivien valtion liikelaitosten lainanottoa sekä tuottaa näille myös muita Valtiokonttorin palveluita. Liikelaitosten lainanotto tapahtuisi Valtiokonttorin nykyisen valtion lainanoton yhteydessä. Muutoksella ei olisi vaikutusta valtion liikelaitoksista annetussa laissa säädettyihin liikelaitoksen lainanottovaltuuksiin eikä valtion vastuisiin liikelaitoksen sitoumuksista.

Samalla Valtiokonttoria koskevaa lakia täydennettäisiin siten, että valtion liikelaitoksilla olisi mahdollisuus hyödyntää Valtiokonttorin tällä hetkellä muulle valtionhallinnolle tuottamia yhteisiä tukipalveluja.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Riitta Myller /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Janne Sankelo /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Mari Nuutila