VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2014 vp

VaVM 28/2014 vp - LA 47/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Sampsa Kataja /kok ym.)

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Sampsa Kataja /kok ym.) (LA 47/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Risto Sakki, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Patrik Tötterman, työ- ja elinkeinoministeriö

työllisyys- ja koulutuspoliittinen asiantuntija Sinikka Winqvist, Invalidiliitto ry

yrittäjyysneuvoja Jaana Argillander, Näkövammaisten keskusliitto ry

Kirjallisen lausunnon on antanut

 • sosiaali- ja terveysministeriö.

Viitetieto

Verojaosto on käsitellyt aiemmin asiaa omana asiana tunnuksella VAO 5/2014 vp.

LAKIALOITE

Lakialoitteessa ehdotetaan, että vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jatketaan vielä kahdella vuodella eli vuoden 2016 loppuun. Nykyisen lain voimassaoloaika pättyy 31.12.2014. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla sen vuoksi voimaan vuoden 2015 alusta.

On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.

Erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen. Koska sellainen on osoittautunut ilmeisen vaikeaksi, erityislain jatkaminen on perusteltua.

Määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voida kuitenkaan pitää tyydyttävänä kenenkään kannalta. Tilanteen jatkumista ei myöskään voida enää perustella vaikeuksilla vaihtoehtoisen tukimuodon löytämisessä. Pitkäjänteisempää, vaikeavammaisten yrittäjien aseman turvaavaa ratkaisua on pohdittu vammaispoliittisessa ohjelmassa 2010—2015. Siinä esitetään toimenpide-ehdotus, jonka mukaan selvitettäisiin eri vastuuministeriöiden yhteistyöllä mahdollisuus korvata vammaisyrittäjien arvonlisäveron huojennus suoralla tuella vammaisyrittäjille. Jotta uuteen malliin voitaisiin päätyä kestävällä tavalla, aloitteessa ehdotetaan erityislain jatkamista vielä kahdella vuodella eli vuoden 2016 loppuun.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakialoitteen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Muutos tulisi voimaan lakialoitteessa esitetyin tavoin 1.1.2015, ja sitä sovellettaisiin vuoden 2016 loppuun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Riitta Myller /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Janne Sankelo /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen