VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2002 vp

VaVM 29/2002 vp - HE 237/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta (HE 237/2002 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallitus

Kirjallisen lausunnon ovat toimittaneet Kansaneläkelaitos ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia.

Verotusmenettelystä annetussa laissa olevia säännöksiä muutettaisiin siten, että puolisoita koskevia tuloverolain säännöksiä sovellettaessa verotuksen toimittava verovirasto määräytyisi ensisijaisesti puolison iän eikä miehen kotikunnan mukaan. Ilmoittamismenettelyyn tehtävällä muutoksella arvopaperikeskus velvoitettaisiin toimittamaan verohallinnolle tarpeelliset tiedot arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista arvo-osuuksista ja niiden omistajista.

Verohallitus oikeutettaisiin antamaan veronalaisista etuuksista toimitettavaa ennakonpidätystä varten tarpeelliset tiedot etuuksia maksaville tahoille, eli Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassoille ja vakuutuslaitoksille. Julkisia tilinpäätöstietoja koskevan tietopalvelun alkamisajankohtaa siirrettäisiin vuonna 2006 päättyviltä tilikausilta annettaviin tietoihin. Lisäksi verohallinnolle säädettäisiin oikeus antaa tietoja myös valtion talousarvion laadintaa varten.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos  Maarit Pekkanen

​​​​