VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2006 vp

VaVM 29/2006 vp - HE 211/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta (HE 211/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Leila Himanka, Verohallitus

veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Keskuskauppakamari on toimittanut asiassa kirjallisen lausuntonsa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolain veroedustajaa koskevaa säännöstä muutettavaksi Euroopan yhteisön oikeuden mukaiseksi.

Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan hakeutuessa Suomessa verovelvolliseksi veroedustajaa ei enää vaadittaisi, jos ulkomaalainen on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon tai valtioon, jonka kanssa noudatetaan viranomaisten keskinäisessä avunannossa vastaavia menettelyjä kuin jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Muiden ulkomaalaisten osalta veroedustaja säilyisi hakeutumisen edellytyksenä. Verovirasto voisi veroedustajan lisäksi nykyiseen tapaan vaatia vakuuden veron suorittamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Reijo Kallio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​