VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2008 vp

VaVM 29/2008 vp - HE 202/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2008 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 202/2008 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

LA 123/2008 vp  Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta  läh. 19.11.2008

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (StVL 15/2008 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssisihteeri Petri Malinen, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

tulliylitarkastaja Markus Teräväinen, Tullihallitus

professori Jouko Lönnqvist, Kansanterveyslaitos

osastopäällikkö Jukka Havula, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV

erikoistutkija Esa Österberg, Stakes

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutettavaksi siten, että alkoholiveroa korotettaisiin 10 prosenttia. Korotuksen johdosta alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin 4,5 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien hinnat nousisivat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin oluen ja viinin hinnat.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lakialoite

LA 123/2008 vp.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että alkoholi- ja alkoholijuomaveroa korotetaan siten, että oluen veroa nostetaan 23 prosenttia, viinien veroa 29 prosenttia ja väkevien juomien veroa 14 prosenttia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Alkoholiverotusta on tarkoitus kehittää edelleen maltillisesti ja portaittain niin, että veronkorotuksilla voidaan tukea yleisiä alkoholi- ja terveyspoliittisia tavoitteita ja kuitenkin turvata alkoholiveron veropohja. Ehdotetut veronkorotukset — noin 10 prosenttia kaikissa alkoholijuomaluokissa — on pyritty mitoittamaan näiden tavoitteiden mukaisesti.

Korotukset nostaisivat keskioluen ja viinien hintoja noin 3,5 prosenttia, välituotteiden hintoja noin viisi prosenttia ja väkevien juomien hintoja noin seitsemän prosenttia, jos ne siirtyvät kuluttajahintoihin täysimääräisesti. Alkoholin kokonaiskulutuksen arvioidaan vähenevän noin prosentin vuoteen 2008 verrattuna.

Alkoholin aiheuttamien sosiaali- ja terveyshaittojen oletetaan vähenevän samassa suhteessa kuin kokonaiskulutus. Tämän keskimääräistä kehitystä kuvaavan arvion merkitystä vähentää kuitenkin se, että alkoholin käyttö on eriytynyt väestöryhmittäin ja monet haitat keskittyvät suurkuluttajien ryhmään. Toisaalta nuorten alkoholin kulutus on aikuisten kulutusta herkempää hinnanmuutoksille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto

Valiokunta pitää erittäin myönteisenä sitä, että hallitus esittää nyt toistamiseen alkoholiveron korotuksia. Se vastaa myös valiokunnan omaksumaa linjaa. Valiokunta on toistanut vuoden takaisessa lausunnossaan (StVL 8/2007 vp) olevan toteamuksen, jonka mukaan alkoholijuomien hinnankorotuksen tulisi olla vähintään 20 prosenttia, jotta sillä olisi sosiaali- ja terveyspoliittista merkitystä.

Valiokunta on käsitellyt lausunnossaan myös veronkorotusten ja matkustajatuonnin välistä suhdetta. Se on pitänyt hieman yksioikoisena sitä hallituksen esityksessä olevaa johtopäätöstä, jonka mukaan alkoholiveron tasolla vaikutetaan ennen kaikkea siihen, miten kokonaiskulutus jakautuu tilastoidun ja tilastoimattoman kulutuksen välillä. Valiokunta korostaa, että alkoholiveron ja alkoholin hinnan korotus vähentää aina alkoholin kokonaiskulutusta ja siten myös siitä aiheutuvia haittoja. Lausunnossa on huomautettu lisäksi siitä, ettei hallituksen esityksen perusteluista ilmene, miltä osin matkustajatuonnin kasvu on johtunut salakuljetuksen samanaikaisesta vähentymisestä.

Valiokunta on käsitellyt lopuksi alkoholipolitiikan keinoja. Se on viitannut vaikuttavuustutkimuksiin, joiden mukaan alkoholin kulutukseen voidaan vaikuttaa edelleen tehokkaimmin hinnalla ja saatavuudella. Vaikka Viron EU-jäsenyys on kaventanut mahdollisuutta käyttää verotusta alkoholipolitiikan välineenä, verotuksessa olevaa pientäkin liikkumavaraa tulisi valiokunnan näkemyksen mukaan hyödyntää. Tästä syystä veron korotuksia tulee tehdä toistuvasti ja ainakin niin, ettei alkoholin hinta jää jälkeen yleisen hintatason noususta.

Valtiovarainvaliokunnan kanta

Valiokunta on tukenut johdonmukaisesti hallituksen alkoholiveropoliittisia ratkaisuja kuluvalla vuosikymmenellä, joka on ollut haasteellinen yhteisön laajentumisen ja sen mukanaan tuomien matkustajatuontia koskevien rajoitusten poistumisen vuoksi. Valiokunta on pitänyt tärkeänä sitä, että päätöksenteossa otetaan huomioon sosiaali- ja terveyspoliittisten näkökohtien lisäksi veromuutosten vaikutukset myös alkoholin kulutuksen rakenteeseen eli siihen, miten kulutus jakautuu tilastoidun ja tilastoimattoman kulutuksen kesken (VaVM 31/2003 vp ja VaVM 16/2007 vp).

Näkökohta on edelleen merkityksellinen. Esityksessä on todettu mm., että alkoholin matkustajatuonti on kasvanut tämän vuoden tammi— elokuussa noin 10 prosenttia kotimaisen hintatason nousun vuoksi. Tilastoitu kulutus on vähentynyt samana ajanjaksona runsaat kaksi prosenttia. Kotimaisella alkoholijuomien hintatasolla ja matkustajatuonnilla on näin edelleen selvä yhteys. Virossa tämän vuoden tammi- ja heinäkuussa toteutetut veronkorotukset eivät nekään supistaneet merkittävästi hintaeroa Suomen ja Viron välillä, koska verotuksen lähtötaso Virossa on edelleen matala.

Valiokunta tukee tavoitetta alentaa alkoholin kokonaiskulutusta ja vähentää siten alkoholin käytöstä aiheutuvia monia kielteisiä seurauksia. Paras keino siinä on valiokunnan käsityksen mukaan hallituksen omaksuma maltillinen ja portaittainen korotuslinja ja sen vaikutusten seuranta. Tehokkaan seurannan tarvetta korostaa osaltaan se, että ensi vuodenvaihteeseen osuu kolme samaan suuntaan vaikuttavaa muuttujaa: alkoholi- ja tupakkaverojen korotukset Suomessa sekä tupakkaa koskevien määrällisten rajoitusten poistuminen Suomen ja Viron välisestä matkustajaliikenteestä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 123/2008 vp hylätään.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd (osittain)
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok (osittain)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd (osittain)
 • vjäs. Hanna-Leena Hemming /kok (osittain)
 • Reijo Kallio /sd (osittain)
 • Valto Koski /sd (osittain)
 • Lauri Kähkönen /sd (osittain)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Hallituksen esityksessä HE 202/2008 vp esitetään alkoholiveron korottamista 10 prosentilla. Korotuksen vaikutus esimerkiksi keskioluen ja viinien vähittäismyyntihintoihin arvioidaan olevan vain 3,5 %. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on lausunnossaan hallituksen esityksestä todennut, että esitetty korotus on liian pieni.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena ja

että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy nyt tehtävän alkoholiveropäätöksen jälkeen välittömästi valmistelemaan seuraavaa alkoholiveron korotusta, jotta veronkorotuksilla voidaan saavuttaa kansanterveyden näkökulmasta riittävä vaikutus suomalaisten alkoholinkäyttöön.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

 • Bjarne Kallis /kd