VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2001 vp

VaVM 3/2001 vp - HE 204/2000 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 204/2000 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Helena Ikonen, valtiovarainministeriö

apulaisjohtaja Eero Haverinen, Verohallitus

puheenjohtaja Veikko Penttinen, Helsingin veronoikaisulautakunta

erityisasiantuntija Tarja Tarkiainen, Suomen Kuntaliitto

lainopillinen asiamies Anna Lundèn, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiainjohtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

lakimies Jari Kiviharju, Rakennusliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Verohallintolain 4 §:n mukaan verotuksen oikaisulautakunnassa on enintään 16 jäsentä. Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että lautakunnassa voisi olla useampia kuin neljä nelijäsenistä jaostoa oikaisuvaatimusten käsittelyn aiheuttaman työmäärän mukaan.

Jaostoon on nykyisin määrätty vain yksi puheenjohtaja. Tätä säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jaostossa voi toimia useampi kuin yksi puheenjohtaja. Tällöin verovirasto voisi työtilanteen mukaan määrätä jaostoon esimerkiksi kaksi puheenjohtajasta ja jäsenestä koostuvaa päätöksentekoryhmää. Mahdollista olisi myös se, että neljään jaostoon jakautuneeseen lautakuntaan voitaisiin määrätä viides puheenjohtaja, joka toimisi tarpeen mukaan eri jaostoissa.

Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi valtuutus, jonka mukaan asetuksella säädetään tarkemmin verohallituksen hallinnosta ja viroista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Oikaisulautakuntien organisointi ei ole nykyisellään kaikkien verovirastojen osalta riittävän tehokas lautakuntien työmäärään nähden, sillä etenkin pääkaupunkiseudulla asukkaiden ja yritysten määrän voimakas kasvu on lisännyt huomattavasti oikaisuvaatimusten määrää. Nyt kyseessä olevalla muutoksella pyritään parantamaan oikaisulautakuntien toiminnan tehokkuutta. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä.

Mitä tulee verovelvollisten oikeusturvan parantamiseen, valiokunta pitää tärkeänä, että verotusmenettelylainsäädäntöä kehitetään edelleen verotuksen oikeusturvatyöryhmän ehdotusten mukaisesti (VM:n työryhmämuistio 36/1997). Verovelvollisen oikeusturvan kannalta olisi esimerkiksi tärkeää, että verovelvollisella olisi eräissä tapauksissa mahdollisuus saada korvausta oikaisuvaatimuksen ajamisesta aiheutuneista kuluista. Myös esittelymenettelyä ja päätösten perusteluja oikaisulautakunnissa tulisi kehittää.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /skl
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyssä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Arvo J. Kämppi

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko