VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2003 vp

VaVM 3/2003 vp - HE 9/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys rataverolaiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen rataverolaiksi (HE 9/2003 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Irmeli Virtaranta, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Tuomo Suvanto, liikenne- ja viestintäministeriö

hallinto- ja talousjohtaja Hannu Mäkikangas, Ratahallintokeskus

Kirjallisen lausunnon on toimittanut VR-Yhtymä Oy.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi rataverolaki. Sen nojalla kannettaisiin rataveroa, jonka määrä vastaa rautatieyrityksiltä aiemmin kannettua ratamaksun haitta- ja lisämaksua.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi-vänä heinäkuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Ratahallintokeskus on käyttänyt tähän asti saamansa ratamaksutulot perusradanpitoon. Ratamaksuilla on katettu radanpidosta aiheutuvien kustannusten lisäksi mm. junaliikenteen aiheuttamia päästö- ja onnettomuuskustannuksia. Rataveron tuotto tuloutetaan sen sijaan muiden verotuottojen tapaan valtion kassaan ilman ennalta määrättyä käyttötarkoitusta. Radanpitoon on tarkoitus osoittaa jatkossa varat valtion talousarvion kautta. Valiokunta kiinnittää sen vuoksi huomiota siihen, että radanpidon kustannukset otetaan huomioon asianmukaisesti myös jatkossa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Arto Bryggare /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Maija Rask /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​