VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2014 vp

VaVM 3/2014 vp - HE 30/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä huhtikuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (HE 30/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Tanja Nurmi ja neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

tulliylitarkastaja Seppo Raitolahti, Tullihallitus

johtaja, FaT Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

erikoistutkija Esa Österberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto

toimitusjohtaja Elina Ussa, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry

puheenjohtaja Tuomas Meriluoto, Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys (SAKJ) ry

toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet:

 • Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Alko Oy
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tupakkateollisuusliitto ry
 • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
 • Keskuskauppakamari.

Oikeusministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Verohallinto, Pienpanimoliitto ry, Öljyalan keskusliitto, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry sekä Akava ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia.

Valmisteverotuslaissa säädettäisiin, että veroilmoitus annettaisiin pääsääntöisesti sähköisesti. Se voitaisiin antaa eräissä tapauksissa edelleen paperilomakkeella.

Alkoholin verottoman matkustajatuonnin valvonnan selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi otettaisiin käyttöön näyttöä varten määrälliset ohjetasot.

Valmisteverotuslakiin lisättäisiin myös kuittausta koskevat säännökset ja vakuuksia koskevia säännöksiä selkeytettäisiin. Lisäksi tehtäisiin eräitä teknisempiä muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esitys sisältää kaksi aihekokonaisuutta, joilla ei ole sinänsä tekemistä keskenään mutta jotka ovat molemmat nyt ajankohtaisia.

Niistä ensimmäinen koskee valmisteverotusmenettelyä, jossa on tarkoitus siirtyä sähköiseen asiointiin, kun Tullin uusi tietojärjestelmä saadaan käyttöön tänä keväänä. Suurin muutos kohdistuu ns. verokausi-ilmoittajiin, joille sähköinen veroilmoitusmenettely olisi yleensä pakollinen. Sähköinen asiointi olisi lisäksi mahdollinen myös muille verovelvollisille. Se ulotettaisiin veroilmoitusmenettelyn ohella myös tuki- ja palautushakemusten käsittelyyn sekä valmisteveronalaisia tuotteita satunnaisesti tilaavien verovelvollisten vakuusmenettelyyn. Samalla vakuusmenettelyä itsessään selkeytettäisiin, ja valmisteverotuslakiin otettaisiin kuittausta koskevat säännökset.

Valiokunta pitää näitä kaikkia uudistuksia perusteltuina ja myönteisinä. Ne kehittävät verotusmenettelyä yritysten ja Tullin kannalta joustavampaan suuntaan, vähentävät manuaalityötä ja alentavat kustannuksia. Valiokunta tukee myös Tullissa vireillä olevaa jatkokehitystyötä suorasiirronomaisen yhteyden luomiseksi yritysten käyttöön, kun sähköinen ilmoitus on tarkoitus antaa nyt Tullin Internet-sivujen kautta. Sama toive on esitetty myös valiokunnan asiantuntijakuulemisessa, jossa esitykseen on suhtauduttu muutoin myönteisesti.

Toinen kokonaisuus liittyy puolestaan alkoholijuomien verottomaan matkustajatuontiin, jota halutaan selkeyttää ottamalla lakiin valmisteverotusdirektiivissäNeuvoston direktiivi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta (2008/118/EY) sallitut määrälliset ohjetasot. Taustalla on tieto matkustajatuonnin osuuden merkittävästä kasvusta ja huoli veropohjan rapautumisesta. Tämä kehitys näkyi erityisen selvästi viime vuonna, jolloin hallitus päätti puolittaa kehysriihessä aiemmin keväällä sopimansa alkoholiveron korotukset matkustajatuonnin hillitsemiseksi.

Valmistelussa ja asian valiokuntakäsittelyssä on ilmennyt toisaalta, etteivät matkustajat useinkaan tiedä, mitä yksityishenkilön verovapaan tuonnin edellytykset käytännössä tarkoittavat. Kysymys on tuotteista, jotka yksityishenkilö hankkii omaan käyttöönsä ja kuljettaa itse mukanaan Suomeen. Omalla käytöllä tarkoitetaan paitsi henkilökohtaista käyttöä, myös perheessä tai perhejuhlassa tapahtuvaa käyttöä tai lahjaa — muttei muuta. Vastaavasti minkälaista vastiketta tahansa vastaan luovutettavat tuotteet katsotaan tuoduiksi kaupalliseen tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi omakustannushintaan kaveriporukalle tuotavia juomia, yrityksen tai yhdistyksen omiin tilaisuuksiin kaavailtua tarjoilua jne.

Oma ongelmansa liittyy myös siihen, etteivät kaikki yksityishenkilöt välitä rajoituksista, vaikka ne olisivatkin tiedossa.

Valiokunta pitää ohjetasojen käyttöönottoa edellä mainituista syistä perusteltuna, vaikka ohjetasoksi ehdotetut direktiivin vähimmäismäärät ovatkin varsin korkeita: 10 litraa alkoholipitoisia juomia, 20 litraa välituotteita, 90 litraa viiniä ja 110 litraa olutta. Vaikka ohjetasot eivät ole rajoituksia, ne helpottavat ja selkeyttävät joka tapauksessa Tullin valvontatyötä ja asettavat matkustajille nimenomaisen selvitysvelvollisuuden tuotteiden käyttötarkoituksesta ohjetasot ylittävältä osin. Huomionarvoista on toisaalta myös se, että ohjetason alittavatkin määrät voidaan katsoa tuoduksi muuhun kuin omaan käyttöön.

Tullin arviointi perustuisi edelleen aina kokonaisharkintaan, jossa yhtenä perusteena otettaisiin huomioon tuotujen juomien määrä. Muita huomioon otettavia seikkoja olisivat nykyiseen tapaan mm. tuojan asemaan, tuonnin toistuvuuteen, tuotteiden laatuun ja kuljetustapaan liittyvät seikat. Tulli voisi tarkistaa lisäksi selvitykseksi annettujen tietojen todenperäisyyttä myös jälkikäteisvalvonnalla.

Esitystä on puollettu laajasti myös valiokunnan asiantuntijakuulemisessa. Samalla on kuitenkin korostettu Tullin valvonnan näkyvyyttä ja aktiivista tiedottamista oikeista käytännöistä. Kysymys on myös Tullin resurssien riittävyydestä. Valiokunta pitää näitä näkökohtia tärkeinä käytännön muutosten aikaansaamiseksi.

Valiokunta tarkentaa lopuksi esityksen perusteluita kahdelta osin: Suomenkielisen esityksen sivulla 6 oleva viittaus tullilaissa oleviin toimivaltuuksiin ja toimenpiteisiin sisältyy valmisteverotuslain 4 pykälään eikä 5 pykälään, kuten esityksessä on todettu erehdyksessä. Vastaavasti ruotsinkielisen esityksen sivulla 11 on kuvattu pienien viinintuottajien mahdollisuutta toimittaa tuotteita Suomeen. Tarkoitus on, ettei heidän tarvitse käyttää sähköistä hallinnollista asiakirjaa. Perusteluissa on todettu kuitenkin erehdyksessä "... genom att använda ett elektroniskt administrativt dokument… ", jolloin sisältö on muuttunut päinvastaiseksi. Perusteluiden tulisi kuulua tältä osin "... genom att inte använda ... ". — Molemmat kohdat ovat lakiehdotuksessa oikeassa muodossa. Asia ei siis vaadi enempiä toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd (osittain)
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd (osittain)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Heli Paasio /sd (osittain)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Sirpa Paatero /sd
 • Leena Rauhala /kd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​