VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2004 vp

VaVM 30/2004 vp - HE 213/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 213/2004 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Erkki Laanterä, Verohallitus

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Kirjallisen lausunnon on lähettänyt Suomen Kuntaliitto. Keskuskauppakamari on ilmoittanut, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia, varallisuusverolakia ja korkotulon lähdeverosta annettua lakia. Kiinteistöverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vesialueet vapautettaisiin kiinteistöverosta. Samalla vesialueet vapautettaisiin myös varallisuusverosta.

Lisäksi varallisuusverosta vapautettaisiin ne Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa olevat joukkovelkakirjat ja talletukset, joita vastaavat suomalaiset joukkovelkakirjat ja talletukset ovat jo nykyisten säännösten mukaan verovapauden piirissä. Tässä yhteydessä korkotulon lähdeverosta annetussa laissa oleva lakiviittaus muutettaisiin uudistetun osuuskuntalain mukaiseksi.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Varallisuusverolain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa. Kiinteistöverolain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Valiokunta puoltaa 1. ja 3. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomina. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että 2. lakiehdotusta tarkennetaan teknisesti siten, että varallisuusverolain 34 §:n 2 momentin viittauksessa mainitaan myös momentti. Viittaus kohdistuu siten varallisuusverolain 10 §:n 1 momentin 16 kohtaan. Sama tarkennus koskee myös perusteluiden sivulla 4 olevaa vastaavaa viittausta.

Valiokunnalla ei ole edellä olevan lisäksi huomautettavaa 2. ja 3. lakiehdotukseen.

1. lakiehdotus koskee vesialueiden vapauttamista kiinteistöverosta. Se kaventaisi siis tältä osin kiinteistöveropohjaa, minkä vuoksi Suomen Kuntaliitto on suhtautunut esitykseen pidättyvästi. Valiokunnan kuulemat muut asiantuntijatahot ovat sitä vastoin puoltaneet esitystä.

Esityksellä pyritään ennen kaikkea lisäämään verotuksen yhdenmukaisuutta. Vesialueiden kiinteistöverotukseen liittyvät epäkohdat johtuvat verohallinnon puutteellisesta tietopohjasta ja vesialueiden arvostamisen vaikeudesta. Nämä ongelmat eivät ole esityksen mukaan kohtuutyöllä poistettavissa. Hallituksen esityksessä on arvioitu lisäksi, etteivät verotuotot kasvaisi mainittavasti suhteessa työmäärään ja kustannuksiin.

Esityksen vaikutuksista verotuottoihin ei ole tarkkaa tietoa. Valtiovarainministeriö arvioi ne joka tapauksessa vähäisiksi. Verotuksen piirissä olevia vesikiinteistöjä on karkean arvion mukaan 1 000, ja niiden kiinteistöverotuotto jää alle miljoonan euron.

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna. Se yhtenäistää vesialueiden omistajien verokohtelua ilman, että sillä olisi olennaista vaikutusta kiinteistöverotuottoihin. Esitys ei vaikuttaisi myöskään vesivoiman verotukseen. Lisäksi kuntien asemaa suojaa myös se, että vesialueet vaikuttavat rantakiinteistöjen arvoon ja kerryttävät siten välillisesti verotuottoja.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset 1. ja 3. hyväksytään muuttamattomina ja

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 34 § muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus

2. lakiehdotus

34 §

Velat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 10 §:n 1 momentin 16 kohdassa tarkoitettuihin talletuksiin, korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun joukkovelkakirjalainaan sekä 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin talletuksiin ja joukkovelkakirjoihin kohdistuva velka on vähennyskelvoton.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Kyösti Karjula /kesk (osittain)
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Susanna Huovinen /sd (osittain)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sari Sarkomaa /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen