VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2005 vp

VaVM 30/2005 vp - HE 172/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta (HE 172/2005 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Tuomas Anttila, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto

veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskuliitto MTK ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia sekä perintö- ja lahjaverolakia. Tuloverolakia muutettaisiin siten, että ulkomailta saatujen muiden ansiotulojen kuin eläkkeiden progressiovaikutusta lievennettäisiin rajoittamalla Suomessa ja ulkomailla maksettavien verojen yhteismäärä siihen määrään, joka olisi ollut maksettava, jos koko tulo olisi saatu Suomesta.

Perintö- ja lahjaverolain muutoksella kansainvälisten perintö- ja lahjaveroasioiden käsittely keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta. Tuloverolain 136 §:n muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa ja perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muutosta tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esitykseen sisältyy kaksi erillistä asiaa: verotuksen kattosääntöä on ensinnäkin tarkoitus laajentaa ulkomaantuloja koskevissa tapauksissa niin, että säädetty verokatto koskisi eläketulojen lisäksi myös muita ulkomailta saatuja ansiotuloja. Toisaalta kansainvälisten perintö- ja lahjaverotapausten käsittely on tarkoitus keskittää Uudenmaan verovirastoon tapausten vähäisen vuotuisen määrän vuoksi. Valiokunta pitää kumpaakin ehdotusta perusteltuna ja kannatettavana. Niitä on puollettu myös valiokunnan asiantuntijakuulemisessa.

Asiantuntijakuulemisessa on ehdotettu lisäksi, että verotuksen kattosääntö ulotettaisiin koskemaan kaikkia ulkomaisia tuloja, ei vain ansiotuloja. Sitä tulisi soveltaa progressioehtoisen vapautusmenetelmän lisäksi myös niissä tilanteissa, joissa kaksinkertainen verotus poistetaan hyvitysmenetelmällä.

Valiokunta ei pidä säännöksen laajentamista asiantuntijakuulemisessa ehdotetuin tavoin perusteltuna, kun otetaan huomioon hallituksen esityksen tausta ja tavoitteet.

Komission huomautus koskee ensinnäkin vain kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 6 §:ää eli progressioehtoista vapautusmenetelmää. Huomautuksessa kuvattua tilannetta ei pääse syntymään valiokunnan käsityksen mukaan hyvitysmenetelmässä, koska ulkomainen vero hyvitetään vasta henkilö- ja perhekohtaisten vähennysten jälkeen. Verovelvolliselle myönnettävien vähennysten määrää ei ole siten rajoitettu. Lisäksi mahdollinen käyttämätön ulkomaisen veron hyvitys siirretään seuraavalle verovuodelle. Syrjimättömyyden kannalta on olennaista, ettei ulkomaan tuloa saaneen verotus muodostu Suomen verolainsäädännön vuoksi korkeammaksi kuin henkilöllä, joka on saanut samansuuruiset tulot yksinomaan Suomesta. Verotuksen kattosäännöllä on juuri tämä vaikutus. Valiokunta pitää sen vuoksi hallituksen esitystä asianmukaisena ja riittävänä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk (osittain)
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Timo Kalli /kesk (osittain)
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen