VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2006 vp

VaVM 30/2006 vp - HE 212/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa (HE 212/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Marja Hokkanen, valtiovarainministeriö

tulliylitarkastaja Saija Taipale, Tullihallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa.

Ehdotetulla lailla toteutettaisiin yhteisön lainsäädännössä edellytetty siirtymävaiheen sääntely tilanteissa, joissa Bulgarian tasavallasta tai Romaniasta tuotu tavara on asetettu tulliselvitys- tai tullimenettelyyn ennen näiden maiden liittymistä Euroopan unioniin tai joissa tavara on ennen liittymisajankohtaa viety kyseisistä valtioista ja tuotu Suomeen mainitun ajankohdan jälkeen. Tällaisiin tavaroihin sovellettaisiin edellä mainittujen menettelyjen päättyessä tai tuonnin yhteydessä edelleenkin tavaran maahantuonnin arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä eikä yhteisökauppaa koskevia sääntöjä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan, kun Bulgarian tasavalta ja Romania liittyvät Euroopan unioniin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Reijo Kallio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​