VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2008 vp

VaVM 30/2008 vp - HE 205/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2008 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta (HE 205/2008 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Jarmo Salminen, Verohallitus

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Kirjallisen lausunnon antoi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Keskuskauppakamari ilmoittivat, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien verovelvollisten perintöosuuksiin ja lahjoihin sovellettavia veroprosentteja alennettaisiin kolmella prosenttiyksiköllä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Muutosta sovellettaisiin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • vjäs. Hanna-Leena Hemming /kok
 • Valto Koski /sd (osittain)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tuula Väätäinen /sd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE 1

Perustelut

Hallitus on pikavalmistelulla tuonut valiokuntaan uuden ja muutetun perintöverohuojennusesityksensä, kun edellinen hallituksen esitys rikkoi niin räikeästi perinnönsaajien keskinäistä yhdenvertaisuutta, ettei sitä saatu perustuslakivaliokunnan seulan läpi verotus- ja perusoikeusasiantuntijoiden tiukan vastustuksen johdosta. Uusi esitys on valmisteltu niin nopealla aikataululla, että siitä puuttuu lähes kokonaan perusteluosa sekä esityksen vaikutusten arviointi.

Suomessa suurten omaisuuksien verotus on kansainvälisesti katsottuna varsin lievää. Sosialidemokraatit eivät siten pidä tarpeellisena saati oikeudenmukaisena esitystä, joka alentaisi myös kaikkein suurimpien perintöjen verotusta. Kun nyt perintöveroa kuitenkin ollaan alentamassa, se tulee kohdentaa kaikkein pienimpiin perintöihin ja rajata koskemaan vain ensimmäistä veroluokkaa, joka käsittää perijän lähipiirin.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki

perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 14 ja 19 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1063/2007, seuraavasti:

14 §

Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavanosuuden arvoeuroina Veron vakioeräosuuden ala-rajan kohdallaeuroina Veroprosentti ylimenevästä osasta
30 000—40 000 1 100 10
40 000—60 000 2 100 13
60 000— 4 700 16

(2 mom. kuten VaVM)

19 a §

(1 mom. poist.)

(2 mom. kuten VaVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten VaVM)

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

VASTALAUSE 2

Perustelut

Emme voineet hyväksyä hallituksen alkuperäistä esitystä, joilla yritysperintöjen perintövero olisi käytännössä poistettu kokonaan lukuun ottamatta pientä jäämäveroa. Tämän jälkeen perintövero olisi ollut oikeastaan vain palkansaajavero.

Tämä olisi ollut suoraa jatkoa edellisen hallituksen veropolitiikalle, sillä sehän poisti varallisuusveron, jota maksoivat vain varakkaat.

Hallitus on nyt tuonut uuden korvaavan esityksen, kun tuo esitys ei kelvottomana räikeän yhdenvertaisuuden rikkomisen takia voinut tulla hyväksytyksi.

Esitämme oikeudenmukaisempaa taulukkoa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki

perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 14 ja 19 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1063/2007, seuraavasti:

14 §

Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavanosuuden arvoeuroina Veron vakioeräosuuden ala-rajan kohdallaeuroina Veroprosentti ylimenevästä osasta
30 000—40 000 1 100 10
40 000—60 000 2 100 13
60 000— 4 700 16

(2 mom. kuten VaVM)

19 a §

(1 mom. poist.)

(2 mom. kuten VaVM)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten VaVM)

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas