VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 31/2001 vp

VaVM 31/2001 vp - HE 164/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta (HE 164/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Risto Sakki, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Helena Lääkkö, Verohallitus

talousjohtaja Paavo Rönkkö, Kaupan Keskusliitto

johtava lakimies Helena Kinnunen, Suomen Kiinteistöliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutusta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että vapaaehtoisen verovelvolliseksi hakeutumisen edellytyksiä lievennettäisiin tilanteissa, joissa kiinteistön käyttöoikeus luovutetaan useamman kerran peräkkäin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu selvästi esiin ne kiinteistöliiketoiminnalle aiheutuvat käytännön ongelmat, jotka mainitaan myös hallituksen esityksen taustaksi. Nykymuotoiset, kiinteistön käyttöoikeuden luovutusta koskevat tiukat hakeutumisedellytykset aiheuttavat merkittäviä rajoitteita alan liiketoiminnalle ja sen kehitykselle. Ne myös ohjaavat valiokunnan saaman selvityksen mukaan esimerkiksi yritysten organisoitumista ja johtavat järjestelyihin, joihin ei muutoin olisi tarvetta.

Suurin esille tuotu epäkohta koskee edelleenvuokrausketjun pituutta, koska hakeutumisoikeus ei ulotu pidemmälle kuin ensimmäiseen edelleenvuokraajaan. Esimerkiksi kaupan piirissä edelleenvuokraustarve on kuitenkin käytännössä huomattavasti tätä laajempi. Haittaa aiheuttaa myös se, että hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi edellyttää katkeamatonta verollisten luovutusten ketjua. Kiinteistön vuokranneen, liiketoimintaa harjoittavan verovelvollisen asema on kestämätön, ellei myös kiinteistön omistaja ole hakeutunut verovelvolliseksi.

Säännöksiä perusteltiin aikanaan lähinnä hallinnollisilla näkökohdilla: Kiinteistön omistajan verovelvollisuus ja siihen liittyvä arvonlisäverolain 33 §:n mukainen palautusvelvollisuus riippuvat siitä, mitä toimintaa kiinteistön käyttäjä harjoittaa.

Kiinteistöliiketoiminta on kuitenkin kehittynyt monella tavalla arvonlisäverolain säätämisen ajoista. Tämä on johtanut uusiin toimintamalleihin, joihin kuuluu myös vuokrausketjun uudenlainen järjestäminen taloudellisesti kannattavimmalla tavalla. Esimerkiksi vuokraus taholta, joka on itsekin vuokralaisen asemassa, on kaupan alan asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä kysytympää kuin aikanaan on osattu kuvitella.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitys poistaa ne neutraalisuushäiriöt, jotka liittyvät nykysäännöksiin. Muiden hakeutumisen edellytysten osalta käytäntö on vakiintunut, eikä niihin kohdistu muutospaineita. Kuullut asiantuntijatahot ovat puoltaneet esitystä kaikin osin ja kiirehtineet sen läpivientiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk (osittain)
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​