VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2003 vp

VaVM 32/2003 vp - HE 137/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 137/2003 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssisihteeri Anders Colliander  ja ylitarkastaja Ilmari Mäkinen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Mirjami Saarelma, Verohallitus

verolakimies Tarja Tarkiainen, Suomen Kuntaliitto

lakimies Juha-Pekka Huovinen, Veronmaksajain Keskusliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia.

Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden nojalla Euroopan unionin jäsenvaltioihin maksettavat korot ja rojaltit olisivat eräissä tapauksissa lähdeverovapaita. Samalla poistettaisiin Suomen velvollisuus vähentää jäsenvaltioista Suomeen maksetuista koroista ja rojalteista kyseisessä valtiossa peritty lähdevero Suomen verosta, kun korko tai rojalti suoritetaan etuyhteydessä olevien yhtiöiden tai yhtiöillä toisessa jäsenvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan väillä.

Ehdotetut muutokset liittyvät Euroopan unionin neuvoston antamaan kahteen erilliseen direktiiviin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Niin sanottua säästödirektiiviä koskevia muutoksia sovellettaisiin vuoden 2005 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Verolainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi erinäisiä tarkennuksia, jotka aiheutuvat korko-rojaltidirektiivistä ja säästödirektiivistä. Näillä muutoksilla varmistetaan, että verokohtelu ja mm. koron, rojaltin tai etuyhteydessä olevien yhtiöiden määrittelyt ovat yhteneväiset kaikissa jäsenmaissa.

Esityksen taloudelliset vaikutukset Suomelle ovat pienet, koska ulkomaille maksettavat korot ovat verovapaita suoraan Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan. Rojalteista perittyjen lähdeverojen määrä puolestaan oli vuonna 2002 noin 644 000 euroa.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on huomautettu ainoastaan siitä, että ehdotetuissa säännöksissä on viittauksia direktiiveihin. Valiokunta pitää säännösten kirjoitustapaa kuitenkin tässä yhteydessä hyväksyttävänä, koska siten voidaan varmistua mm. siitä, että koron määritelmä on yhdenmukainen direktiivin kanssa. Viittauksilla voidaan myös keventää direktiivin pitkää ja monipolvista sääntelyä, jossa on myös huomattava määrä muita kuin Suomea koskevia määräyksiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Arto Bryggare /sd (osittain)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kalli /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​