VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2006 vp

VaVM 32/2006 vp - PNE 3/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta (PNE 3/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa on ollut kuultavana

hallintojohtaja Kari T. Ahonen, eduskunnan kanslia

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan tilisääntöön tehdään ne muutokset, jotka ovat tarpeen kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen perustamisen johdosta. Eduskunnan yhteydessä itsenäisesti toimivan tutkimuslaitoksen taloushallinnollinen asema ehdotetaan järjestettäväksi niin, että siitä muodostetaan tilivirasto.

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Mari Nuutila