VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2012 vp

VaVM 32/2012 vp - LA 80/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (Sampsa Kataja /kok ym.)

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (LA 80/2012 vp — Sampsa Kataja /kok ym.).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

LAKIALOITE

Lakialoitteessa ehdotetaan, että vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jatkettaisiin vielä kahdella vuodella eli vuoden 2014 loppuun.

Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. Erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen.

Määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voida kuitenkaan pitää tyydyttävänä kenenkään kannalta. Tilanteen jatkumista ei myöskään voida enää perustella vaikeuksilla löytää vaihtoehtoinen tukimuoto.

Pitempijänteistä, vaikeavammaisten yrittäjien aseman turvaavaa ratkaisua on pohdittu vammaispoliittisessa ohjelmassa 2010—2015. Siinä esitetään toimenpide-ehdotus, jonka mukaan selvitettäisiin eri vastuuministeriöiden yhteistyöllä mahdollisuus korvata vammaisyrittäjien arvonlisäveron huojennus suoralla tuella vammaisyrittäjille. Jotta uuteen malliin voitaisiin päätyä kestävällä tavalla, aloitteessa ehdotetaan erityislain jatkamista vielä kahdella vuodella eli vuoden 2014 loppuun.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakialoitteen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd (osittain)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd (osittain)
 • Osmo Soininvaara /vihr (osittain)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr (osittain)
 • Riitta Myller /sd
 • Mats Nylund /r
 • Sirpa Paatero /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen