VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 33/2003 vp

VaVM 33/2003 vp - HE 138/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 138/2003 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Ilmari Mäkinen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Jarmo Mielonen, Verohallitus

lakimies Juha-Pekka Huovinen, Veronmaksajain Keskusliitto

Suomen Kuntaliitto on antanut asiassa kirjallisen lausuntonsa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettuun lakiin tehtäisiin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun Euroopan unionin neuvoston direktiivin edellyttämät muutokset. Direktiivin muutoksen mukaisesti soveltamisalasta poistettaisiin arvonlisävero ja siihen lisättäisiin vakuutusmaksuvero.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ehdotetut muutokset ovat direktiivin muutoksesta aiheutuvia teknisiä tarkennuksia, joihin ei ole ollut huomautettavaa valiokunnan asiantuntijakuulemisessa.

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kalli /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​