VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 33/2013 vp

VaVM 33/2013 vp - HE 194/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta (HE 194/2013 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Ilkka Karjalainen, Verohallinto

taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, Kirkkohallitus

veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain säännöksiä, jotka koskevat veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia ja väliaikaisesti sovellettavia jako-osuuksia verovuosille 2014 ja 2015.

Jako-osuuksien muutoksilla kompensoitaisiin kunnille ja seurakunnille yhteisöverotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Yhteisöveron jako-osuuksien väliaikaiset muutokset olisivat voimassa vuoden 2015 loppuun, ja niitä sovellettaisiin verovuosilta 2014 ja 2015 tehtäviin tilityksiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen monimutkaiseen mekanismiin, jolla erityisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan. Tämä toteutetaan yhteisöveron tuottoon vaikuttavien lakimuutosten osalta verojärjestelmän sisällä ja ansiotuloverotuksen osalta valtionosuuksien kautta. Laskentaan vaikuttavat pysyvien veroperustemuutosten lisäksi myös monet määräaikaiset säännökset sekä kuntien ja seurakuntien talouden tasapainottamiseksi hyväksytyt väliaikaiset jako-osuuksien korotukset. Tämä tekee kokonaisuudesta kaikkiaan niin mutkikkaan, että sen todellisia vaikutuksia yksittäisten kuntien tasolla voi olla vaikea hallita.

Valiokunta toteaa lisäksi, että yhteisöveron muodostama veropohja on ylipäänsä varsin liikkuva. Kuntatalouden vakauden kannalta voisi pohtia sen vuoksi, tulisiko myös yhteisövero-osuuksista luopua ja kompensoida verotuottomenetykset kunnille vain yhtä kanavaa pitkin eli valtionosuuksien kautta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Riitta Myller /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​