VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 33/2014 vp

VaVM 33/2014 vp - HE 176/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 176/2014 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

LA 55/2013 vp  Laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta läh. 23.10.2013

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Tarja Järvinen, valtiovarainministeriö

johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski, Talletussuojarahasto

johtaja Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tuloverolakia ja elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia.

Esitys liittyy luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevaan hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan säädettäväksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta sekä eräitä muutoksia talletussuojarahastoa koskevaan säätelyyn.

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että rahoitusvakausviranomaisesta annettavassa laissa tarkoitettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitusvakausrahasto, joka muodostuu kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojarahastosta, säädettäisiin verovapaaksi tuloverotuksessa. Koska samanaikaisesti luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevan lainsäädännön voimaantulon kanssa kumottaisiin laki valtion vakuusrahastosta, valtion vakuusrahasto ehdotetaan poistettavaksi tuloverosta vapaiden yhteisöjen luettelosta.

Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kriisinratkaisurahastoon Euroopan unionin kriisinratkaisuasetuksen nojalla suoritettavat EU:n vakausmaksut sekä kansalliset vakausmaksut olisivat vähennyskelpoisia luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen verotuksessa. Myös rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain mukaiselle talletussuojarahastolle talletuspankkien suorittamat talletussuojamaksut ja talletussuojajärjestelmän liittymismaksut ehdotetaan säädettäviksi vähennyskelpoisiksi. Jo tällä hetkellä luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaiset lakisääteiset suoritukset talletussuojarahastolle ovat vähennyskelpoisia talletuspankin verotuksessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. Tuloverolakia koskevien muutosten voimaan tullessa valtion vakuusrahastossa olevien varojen siirtoon sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 55/2013 vp ehdotetaan, että väliaikaisesta pankkiverosta annettu laki kumotaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Taustaa

Esitys liittyy finanssialan kriisinratkaisua koskevaan laajaan asiakokonaisuuteen, josta on annettu erillinen esitys (HE 175/2014 vp) yhtä aikaa tämän esityksen kanssa. Sen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n ns. kriisinratkaisudirektiivi ja talletussuojadirektiivin muuttamista koskeva direktiivi. Kansalliseen lainsäädäntöön on tarkoitus tehdä lisäksi EU:n kriisinratkaisuasetuksen voimaantulosta johtuvat muutokset ja saattaa voimaan yhteisestä kriisinratkaisurahastosta tehty sopimus.

Osana tätä kokonaisuutta perustetaan mm. uusi Rahoitusvakausvirasto, joka toimii kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena. Virasto hallinnoi myös valtion talousarvion ulkopuolista rahoitusvakausrahastoa, joka muodostuu vakausmaksuin kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuin kartutettavasta talletussuojarahastosta.

Tämän kriisinratkaisua koskevan pääesityksen ensimmäinen täysistuntokäsittely on päättynyt 26.11.2014, ja lakiehdotukset on hyväksytty talousvaliokunnan mietinnön mukaisina (TaVM 20/2014 vp). Tarkoitus on, että muutokset saatetaan voimaan ensi vuoden alusta.

Verotusta koskevat ehdotukset

Tässä esityksessä on taas kysymys uuden rahoitusvakausrahaston verotusasemasta sekä rahastoon tehtävien maksujen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. Jotta rahaston verotusasemasta ei syntyisi epäselvyttää, esityksessä ehdotetaan, että rahoitusvakausrahasto olisi tuloverolain 20 §:ssä tarkoitettu verovapaa yhteisö. Lisäksi ehdotetaan, että luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten suorittamat EU:n vakausmaksut ja (kansalliset) vakausmaksut olisivat verotuksessa vähennyskelpoisia eriä.

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa näihin ehdotuksiin.

Valiokunta pitää sen sijaan asianmukaisena, että samalla säädetään myös nykyisen talletussuojarahaston verotusasemasta tarpeettoman epäselvyyden välttämiseksi. Ehdotusta on perusteltu seuraavassa lyhyesti vielä erikseen.

Vanhan talletussuojarahaston verotusasema

Kriisinratkaisua koskeva sääntely merkitsee myös sitä, että nykyistä talletussuojarahastoa koskeva luottolaitostoiminnasta annetun lain 14 luku kumotaan. Rahaston — jatkossa vanha talletussuojarahasto — lakisääteiset tehtävät siirtyisivät rahoitusvakausviranomaisen hallinnoimalle uudelle talletussuojarahastolle. Tällä ei kuitenkaan muuteta vanhaan talletussuojarahastoon kerättyjen varojen käyttötarkoitusta suojata korvattavia talletuksia. Varat olisivat siten edelleenkin ja yksinomaan käytettävissä vain lakisääteisiin talletussuojan turvaamisen tarkoituksiin, joista säädetään uudessa rahoitusvakausviranomaisesta annetussa laissa sekä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa.

Lainmuutosta koskevassa siirtymäsäännöksessä luetellaan lisäksi ne säännökset, joita tullaan edelleen soveltamaan vanhaan talletussuojarahastoon ja sen varojen hallinnointiin sekä jäseniin. Sovellettavat säännökset eivät saa olla myöskään ristiriidassa rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain kanssa. Niitä sovelletaan, kunnes vanhassa talletussuojarahastossa ei ole enää varoja ja se puretaan. Kun vanha talletussuojarahasto on purettu, sen jäljellä olevat velvoitteet siirtyvät Rahoitusvakausvirastolle ja uudelle talletussuojarahastolle.

Siirtymäsäännöksessä säädetään myös vanhan talletussuojarahaston varojen käytöstä ja mm. velvollisuudesta siirtää ne rahoitusvakausviranomaisen määräyksestä tarvittaessa uuteen talletussuojarahastoon. Valtiovarainministeriö vahvistaisi edelleen rahaston säännöt, ja Finanssivalvonta valvoisi sen sijoitustoimintaa. Vanhan talletussuojarahaston olisi tehtävä myös tiivistä yhteistyötä Rahoitusvakausviraston kanssa.

Vanhan talletussuojarahaston asema on siis monin tavoin kytketty uuteen talletussuojarahastoon. Se muodostaa tätä kautta tosiasiallisen sidoksen kriisinhallintajärjestelmään. Valiokunta katsoo sen vuoksi, että vanhan talletussuojarahaston verotusasemasta on syytä säätää samalla tavoin kuin tulevan rahoitusvakausrahaston. Ratkaisevaa merkitystä ei voi antaa näissä olosuhteissa pelkästään sille, että toimiala itse hallinnoi varallisuusmassaa.

Muutoksella ei olisi vaikutusta myöskään verotuloihin. Talletussuojarahastoa on pidetty nimittäin verotuskäytännössä yleishyödyllisenä yhteisönä ja sen saamia sijoitustuottoja muuna kuin elinkeinotulona. Ne eivät ole olleet siten veronalaista tuloa.

Valiokunta ehdottaa näillä perusteilla, että vanha talletussuojarahasto lisätään tuloverosta vapaiden yhteisöjen joukkoon tuloverolain 20 §:ssä. Tämä selventäisi verokohtelua ja poistaisi sitä tulkintaepävarmuutta, johon hallituksen esityksessä on viitattu myös rahoitusvakausrahaston verotusasemaa koskevissa perusteluissa.

Aloitteet

Väliaikaisesta pankkiverosta annettu laki (986/2012) on tarkoitus kumota osana kriisinratkaisua koskevaa kokonaisuutta. Samaa asiaa koskeva lakialoite LA 55/2013 vp tulisi hylätä sen vuoksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että lakialoite LA 55/2013 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 20 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1736/2009, seuraavasti:

20 §

Tuloverosta vapaat yhteisöt

Tulon perusteella suoritettavasta verosta ovat vapaat:

1) Suomen Pankki, Yleisradio Oy, Pohjoismaiden Investointipankki, Pohjoismaiden projektivientirahasto, Pohjoismaiden kehitysrahasto, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö, Finnvera Oyj, Teollisen yhteistyön rahasto Oy, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, rahoitusvakausrahasto ja luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettu vanha talletussuojarahasto;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr (osittain)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Raimo Piirainen /sd (osittain)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Harry Wallin /sd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​