VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 34/2001 vp

VaVM 34/2001 vp - HE 182/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (HE 182/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Matti Halén, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Ilkka Karjalainen, Verohallitus

erityisasiantuntija Tarja Tarkiainen, Suomen Kuntaliitto

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus ja Suomen ortodoksinen kirkollishallitus ovat antaneet asiasta kirjalliset lausuntonsa.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muuhun verolainsäädäntöön muutokset, jotka aiheutuvat siitä, että veroäyrin käsitteestä luovutaan tuloverolaissa vuoden 2002 alusta euron käyttöönoton edellyttämien muutosten yhteydessä. Verontilityslaissa määriteltäisiin uudet käsitteet, joita käytetään verontilityslain perusteella tehtävissä veronsaajien tilityksissä ja kuntien välisten sekä seurakuntien välisten rahoitussuhteiden tarkastelussa. Lisäksi verontilityslakiin ehdotetaan tehtäväksi muutos, jonka perusteella kunnille ja seurakunnille voitaisiin toimittaa yhteisöveron jako-osuuslaskennassa käytetyt kuntakohtaiset yhteisöjen verotiedot.

Verotusmenettelystä annetun lain tuloveroprosentin ilmoittamista koskevaan säännökseen ja verohallintolain säännökseen verotuskustannuksista ja niiden jakautumisesta tehtäisiin muuttuneesta tuloverolainsäädännöstä johtuvat lakitekniset muutokset. Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettuun lakiin ja kiinteistöverolakiin sisältyvät viittaukset veroäyrin käsitteeseen korvattaisiin muulla ilmaisulla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Veroäyrin käsitteestä luopuminen on euron käyttöönotosta johtuva teknisluonteinen lainsäädäntötoimi. Veroäyrin sijaan on luotava uudet käsitteet, joiden avulla verontilityslain perusteella tehtävät veronsaajien tilitykset voidaan suorittaa sekä kuntien ja seurakuntien välisiä rahoitussuhteita voidaan tarkastella.

Hallituksen esitys liittyy läheisesti maamme evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa koskevaan lainsäädäntöuudistukseen. Siinä omaksuttaisiin kirkolliseen lainsäädäntöön veroäyrin sijaan samat korvaavat käsitteet, jotka nyt on esitetty käyttöön otettaviksi myös verolainsäädännössä.

Eduskunta on hyväksynyt kirkkolakeihin esitetyt muutokset muuttamattomina 20.11.2001.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ja saaduissa kirjallisissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautuksia hallituksen esitykseen tältä osin.

Suomen Kuntaliitto katsoo, etteivät verotuskustannusten jako tai siihen liittyvä ns. kattosäännön kumoaminen ole vain lakiteknisiä muutoksia. Sen mielestä näistä kysymyksistä tulisi säätää erikseen.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa kävi ilmi, ettei kustannusten uudenlaisella jaolla, jossa jakoperusteissa otetaan huomioon myös yhteisövero, ole käytännössä suuria markkamääräisiä vaikutuksia yksittäiselle kunnalle. Muutos merkitsee käytännössä sitä, että paljon yhteisötuloja saavien kuntien osuus verotuskustannuksista nousee hieman ja muiden laskee vastaavasti. Muutos kääntyy siis vähäisessä määrin taloudellisesti heikoimpien kuntien eduksi. Asiantuntijoiden arvion mukaan kattosääntö eli valtion vastuu ylisuuresta kustannusosuudesta, ei tulle tämän vuoksi enää sovellettavaksi. Säännöksen käyttöala on ollut valiokunnan saaman selvityksen mukaan muutoinkin vähäinen: viimeksi suoritetussa kustannustenjaossa sitä sovellettiin poikkeuksellisesti neljään kuntaan, mutta sitä edeltävinä kymmenenä vuonna ei yhtään kertaa.

Valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että esitys, joka vaatii lakitekniset muutokset myös niihin säännöksiin, jotka koskevat verotuskustannusten jakoa, voidaan hyväksyä myös sisällöllisesti uudistettuna esityksen mukaisesti. Valiokunta yhtyy myös näkemykseen kattosäännön tosiasiallisesta tarpeettomuudesta ja puoltaa esityksen hyväksymistä tältäkin osin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd (osittain)
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Timo Ihamäki /kok (osittain)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Sakari Smeds /kd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen