VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 34/2010 vp

VaVM 34/2010 vp - HE 113/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 113/2010 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallinto

toimitusjohtaja Helena Kinnunen, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

osastopäällikkö Tomi Viitala, Keskuskauppakamari

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet Suomen Kiinteistöliitto ry ja Työeläkevakuuttajat TELA ry.

Finanssialan Keskusliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja Veronmaksajain Keskusliitto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettua lakia, joka ei ole vielä tullut voimaan.

Laista poistettaisiin yhtiön voitonjakovelvoitetta lieventävä säännös, joka sallii yhtiön jättää jakamatta normaalin kymmenen prosentin lisäksi 30 prosenttia tilikauden voitosta käytettäväksi uusien asuntojen rakennuttamiseen tai hankkimiseen. Muutos johtuu Euroopan komission päätöksestä, jonka se antoi Suomen järjestelmää koskevan notifioinnin johdosta.

Lisäksi muutettaisiin säännöksiä, joilla rajoitetaan huojennuksen kohdistumista kiinteistökauppaan. Säännöksestä, joka johtaa veroseuraamuksiin, jos yhtiö luovuttaa asuntovarallisuuttaan ennen kuin käyttöönotosta on kulunut kymmenen vuotta, luovuttaisiin. Kiinteistökauppaa rajoitettaisiin edelleen säännöksillä, jotka koskevat yhtiön omistusaikaa ja verovuonna luovutettavan asuntokannan osuutta yhtiön asuntovarallisuudesta.

Notifiointiprosessin viivästettyä eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksista annetun lain voimaantuloa sen voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. Lisäksi tarkistettaisiin voimaantulosäännöksiin sisältyvää, yksittäisen verovelvollisen enimmäisomistusosuuteen liittyvää siirtymäsäännöstä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettu laki.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Keväällä 2009 hyväksyttyä, vielä voimaansaattamatonta erityislakia osakeyhtiömuotoisten kiinteistörahastojen verotuesta on tarkoitus tarkistaa lain notifioinnista saadun palautteen perusteella. Lisäksi lakia tarkistettaisiin uudisasuntokannan rakentamista edistävällä tarkennuksella ja voimaantulosäännöksiä koskevilla teknisluonteisilla tarkistuksilla.Valiokunnalla ei ole huomautettavaa muutoksiin. Valiokunta on edellyttänyt kuitenkin lain ensikäsittelyssä (VaVM 3/2009 vpHE 177/2008 vp), että lain vaikutuksia seurataan ja että sille raportoidaan lähivuosien kehityksestä. Ajankohtana on tällöin ollut siirtymäkauden loppu vuonna 2012. Koska lain voimaantuloa ja siirtymäaikaa ehdotetaan nyt myöhennettäväksi vuodella, palaute lain vaikutuksista tulisi esittää valiokunnalle vastaavasti vuoden 2013 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok (osittain)
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr (osittain)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok (osittain)
 • vjäs. Lauri Kähkönen /sd (osittain)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen