VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 34/2014 vp

VaVM 34/2014 vp - HE 269/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta (HE 269/2014 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

LA 67/2014 vp  Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2015—2019 sekä laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain kumoamisesta läh. 12.11.2014

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Antti Sinkman, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Terhi Hellsten, Verohallinto

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Keskuskauppakamari
 • Finanssialan Keskusliitto.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:lle on varattu mahdollisuus lausunnon antamiseen.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014. Lain soveltamisaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin verovuosien 2013 ja 2014 lisäksi myös verovuosien 2015 ja 2016 verotuksessa. Uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä enintään kahtena verovuotena kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Poistojen enimmäismäärän korotus koskisi myös uusia vuosina 2015 ja 2016 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. Lakia sovellettaisiin verovuosilta 2015 ja 2016 toimitettavissa verotuksissa.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 67/2014 vp ehdotetaan säädettäväksi laki tuotannollisten investointien vapaasta poisto-oikeudesta, jolloin investoinnin tehnyt yritys voisi jaksottaa tuotannollisen investointinsa verovähennysoikeuden parhaaksi katsomallaan tavalla. Samalla vuosia 2013 ja 2014 koskeva väliaikainen laki (699/2012) tulisi kumota.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esitys liittyy hallituksen tuoreisiin päätöksiin, joiden tarkoituksena on tukea kasvua ja työllisyyttä. Sillä jatkettaisiin tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain soveltamisaikaa kahdella vuodella. Lain soveltamisala säilyisi muutoin ennallaan. Kyseessä on siten vain tekninen lain soveltamisajan pidennys.Valiokunta pitää sinänsä ymmärrettävänä, että soveltamisala säilytetään ennallaan. Se poistaa mm. valtiontukiongelmat ja tuo johdonmukaisuutta tulkintaan, kun johtoa voidaan hakea oikeuskäytännöstä. Lisäksi vuoden 2013 elinkeinoverotilaston mukaan valtaosa — 98 prosenttia — tehdyistä korotetuista poistoista kohdistui koneisiin ja laitteisiin. Niiden hankintahinnasta voidaan siis poistaa enimmillään 75 prosenttia kahdessa vuodessa. Soveltamisedellytykset ovat myös tähän nähden kohtuullisia.

Toisaalta tiedetään, että soveltamisalaa olisi perusteltua tarkastella myös uusista tarpeista käsin. Tähän ei ole ollut kuitenkaan mahdollisuuksia valmisteluajan lyhyyden vuoksi. Valiokunta ei ota esitykseen siksi tämän laajemmin kantaa. Lain jatkaminen on kuitenkin merkityksellinen niille yrityksille, joilla on tiedossa uusinvestointeja ja jotka voivat hyödyntää korotettuja poisto-oikeuksia. Näitä yrityksiä on arvioitu olevan noin 750—1 000. Korotettujen poistojen määräksi on arvioitu vastaavasti noin 330 milj. euroa vuodessa vuosina 2015 ja 2016. Esityksellä voidaan arvioida olevan investointien ajoitukseen myönteinen vaikutus.

Lakialoite

Valiokunta ehdottaa, että lakialoite hylätään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 67/2014 vp hylätään.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr (osittain)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr (osittain)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Keskusta ehdottaa tuotannollisten investointien vapaata poisto-oikeutta, jolloin investoinnin tehnyt yritys voisi jaksottaa tuotannollisen investointinsa verovähennysoikeuden parhaaksi katsomallaan tavalla. Keskustan esitys pohjautuu LA 67/2014 vp — Kimmo Tiilikainen ym. mukaiseen aloitteeseen, jota on sovellettu hallituksen esitykseen HE 269/2014 vp.

Keskustan ehdottama vapaa poisto-oikeus olisi voimassa vuosina 2015—2019. Ehdotus korvaisi hallituksen esittämän vuoden 2016 loppuun voimassa olevaksi tarkoitetun korotetun poisto-oikeuden.

Yritykset voisivat hyödyntää vapaata poisto-oikeutta siten, että poistot voitaisiin kohdentaa yrityksen kannalta mielekkäällä tavalla yrityksen parhaaksi katsomaan ajankohtaan. Halutessaan yritys voisi verotuksessa poistaa koko investoinnin yhtenä vuonna. Yritykset saisivat näin itselleen liikkumatilaa poistojen aikatauluttamisen suunnitteluun.

Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista vuosilta 2012—2019 tehtävien poistojen vuotuiset enimmäismäärät korotettaisiin 100 prosenttiin.

Keskusta on omassa talousvaihtoehdossaan varautunut siihen, että uudistus vähentäisi verotuottoa vuonna 2015 arviolta noin 60 miljoonaa euroa hallituksen esitykseen verrattuna. Vapaan poisto-oikeuden käyttöönottaminen kuitenkin ainoastaan jaksottaisi uudestaan verotusta, joten lopulliset veromenetykset jäisivät pienemmiksi. Verotulot olisivat nimittäin myöhemmin puolestaan suuremmat, jos vähennysoikeutta käytettäisiin etupainotteisesti nykytilanteeseen verrattuna. Kyse on näin ollen valtion näkökulmasta lähinnä verotulojen siirtymisestä tuleville vuosille.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotukset).

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki

tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain (699/2012) nimike, 1 §, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat laissa 1242/2013, seuraavasti:

Laki

tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2019

1 §

Soveltamisala

Elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus verotuksessa vähentää kalenterivuosina 2013—2019 käyttöön ottamiensa, tuotannollisessa toiminnassaan käyttämiensä 2 ja 4 §:ssä tarkoitettujen rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintamenoja tässä laissa säädetyllä tavalla.

2 §

Rakennuksesta tehtävä poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 34 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, verovelvollisen tehtaana tai työpajana käyttämästä, 3 §:ssä tarkoitetusta rakennuksesta verovuosina 2013—2019 tehtävien poistojen suuruus saa olla enintään 100 prosenttia rakennuksen poistamatta olevasta hankintamenosta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 34 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyn poiston määrän ylittävän poiston saa tehdä sinä verovuotena, jona rakennus on otettu käyttöön, ja sitä seuraavana verovuotena.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Koneesta ja laitteesta tehtävä poisto

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä säädetään, tehtaassa tai työpajassa käytettävän uuden koneen tai laitteen hankintamenosta verovuosina 2013—2019 tehtävien poistojen suuruus saa olla enintään 100 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä säädetyn poiston määrän ylittävän poiston saa tehdä sinä verovuotena, jona kone tai laite on otettu käyttöön, ja sitä seuraavana verovuotena.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Voimaantulo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lakia sovelletaan verovuosilta 2013—2019 toimitettavissa verotuksissa.

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20     .

Lakia sovelletaan verovuosilta 2015—2019 toimitettavissa verotuksissa.

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

 • Timo Kalli /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk