VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2001 vp

VaVM 35/2001 vp - HE 195/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen (HE 195/2001 vp) laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta.

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Maija-Leena Sarkko, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki arvonimistä suoritettavasta verosta, jolla korvattaisiin toimituskirjoista suoritettavaa leimaveroa koskevat leimaverolain säännökset. Leimaverolaki ehdotetaan samassa yhteydessä kumottavaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Sakari Smeds /kd
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen