VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2006 vp

VaVM 35/2006 vp - LA 153/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä marraskuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lakialoitteen vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muttamisesta (LA 153/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asiat ovat valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

LAKIALOITE

Lakialoitteessa ehdotetaan, että vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jatkettaisiin vielä vuodella.

Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään. Erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen. Koska pysyvän ratkaisun löytäminen on osoittautunut ilmeisen vaikeaksi, erityislain jatkaminen vielä vuodella on perusteltua. Määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voida kuitenkaan pitää tyydyttävänä kenenkään kannalta. Tilanteen jatkumista ei myöskään voida enää perustella vaikeuksilla vaihtoehtoisen tukimuodon löytämisessä. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ensi tilassa valmistella asiassa vaikeavammaisten yrittäjien aseman turvaava, pitkäjänteisempi ratkaisu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakialoitteesta ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta on käsitellyt vuodesta 1995 alkaen aina vuodeksi kerrallaan esitettyä erityislakia vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista. Samalla on yritetty löytää erityislain korvaava pysyväisratkaisu. Sellainen on osoittautunut erityisen ongelmalliseksi mm. EU:n kuudenteen arvonlisäverodirektiiviin ja yhteisön valtiontukisäännöksiin sisältyvien rajoitusten vuoksi. Myöskään uusi sosiaalisia yrityksiä koskeva laki (1351/2003), joka tuli voimaan vuoden 2004 alussa, ei näytä soveltuvan yhden henkilön yrityksiin.

Valiokunta katsoo edelleen, että vaikeavammaisten yrittäjien asema tulisi turvata osana suurempaa kokonaisuutta. Sääntelyn kehittäminen on perusteltua myös sikäli, ettei arvonlisäverovapauden rajaaminen pelkästään käsityö- ja korjausalan ammatteihin vastaa enää nykyistä elinkeinorakennetta. Koska korvaavaa ratkaisua ei ole vielä saatu aikaan, valiokunta pitää erityislain jatkamista vielä vuodella perusteltuna. Tänä aikana asiassa tulisi kuitenkin etsiä viimein pysyvä ratkaisu eri ministeriöiden yhteisvoimin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • jäs. Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Timo Kalli /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen