VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2005 vp

VaVM 36/2005 vp - PNE 1/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä marraskuuta 2005 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan tilisäännön muuttamisesta (PNE 1/2005 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa on ollut kuultavana

toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunta

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyy eduskunnan tilisäännön muuttaminen siltä osin kuin se koskee teknisiä tarkistuksia, valtion palvelukeskukselta mahdollisesti hankittavia tilitoimistolle määriteltyjä taloushallintotehtäviä, sisäistä valvontaa ja tietojärjestelmien tietoturvallisuutta.

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotukseen sisältyvää tilisäännön muuttamista sellaisenaan.

Kuten puhemiesneuvoston ehdotuksesta käy ilmi, tilisäännön uudistamisen lähtökohtana on ollut yleisistä lainsäädäntömuutoksista johtuvien välttämättömien muutosten tekeminen. Tilisäännössä on erityisesti otettu soveltuvin osin huomioon valtion talousarviosta annettuun lakiin ja valtion talousarviosta annettuun asetukseen tehdyt muutokset sekä Valtiokonttorin 20.10.2004 antama määräys taloussääntöjen päivittämisestä.

Kun eduskunta on hyväksynyt tilisäännön muutokset, kansliatoimikunta tekee tarvittavat muutokset tiliohjesääntöön.

Valiokunta toteaa, että ehdotettu 1 § vastaa sisällöltään nykyisen tilisäännön 8 §:n 1 momenttia. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa 1 §:ää poistettavaksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus

Eduskunnan päätös

eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksytyn eduskunnan tilisäännön (460/1988) (poist.) 9 §, 12 §:n 2 momentti, 13, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niistä on (poist.) 12 §:n 2 momentti eduskunnan päätöksessä 1100/2000, seuraavasti:

1 §

(Poist.)

9, 12, 13, 20 ja 21 §

(Kuten PNE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten PNE)

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Bjarne Kallis /kd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Maija Perho /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja